Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

Emnet gir en innføring i samspillet mellom byplanlegging og risiko, sikkerhet og samfunnsutvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYS110

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i samspillet mellom byplanlegging og risiko, sikkerhet og samfunnsutvikling. 

Studentene blir introdusert til innledende praktiske og teoretiske problemstillinger som kopler sikkerhet og trygghet med trivsel i urbane rom; og hvordan dette er forankret gjennom planer på forskjellig nivå i offentlig administrasjon. Dette kan inkludere litteraturstudier og klasseroms- og gruppediskusjoner for å designe byplanløsninger som best mulig håndterer de forskjellige truslene. Slike løsninger kan for eksempel omfatte overvåkingsteknologier, stedsbestemte kriminalitetsforebyggende strategier, og forebygging av uønskede hendelser ved hjelp av omgivelses-design (CPTED).

Sentrale begreper er byplanlegging, sårbarhet, risiko, teknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emnet forventes det at studentene skal ha kjennskap til og forstå:

  • Hvordan byene og regionene har vært påvirket av sikkerhetsaspektet.
  • Hvordan planlegging kan forbedre byenes sikkerhet uten å redusere borgernes frihet

Ferdigheter: 

Etter fullført emnet forventes det at studentene skal kunne:

  • Være i stand til på en kritisk måte å analysere relasjonene mellom byplanlegging og risiko.
  • Gjøre rede for ulike måter å analysere på.
  • Gjøre rede for hvordan teknologi påvirker, forverrer og hjelper måloppnåelsen.
  • Forstå og diskutere sentrale utfordringer og dilemmaer i myndighetens organisering og oppfølging av samfunnssikkerhet og ulike risikoutfordringer i relasjon til byenes utforming.

Generell kompetanse: 

Etter fullført emnet forventes det at studentene skal ha:

  • Generell innsikt i hvordan dagens byer påvirkes av samfunnssikkerhetsarbeid. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Written essay 1/1 Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tegg Westbrook

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid med veiledning, diskusjoner. 

Åpent for

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto