Risikoanalyse, forskningsdesign og metoder (BYS120)

Emnet introduserer studentene for kunnskap om forskningsdesign og vitenskapelige arbeidsmåter, herunder konsekvensutredningsteknikker og risikoanalyse.

Emnet vil ta for seg aktuelle krav og fremgangsmåter knyttet til utforming av forsknings- og undersøkelsesopplegg, samt metoderedskaper ved innsamling, analyse og tolking av empirisk materiale. Videre fokuserer kurset på hva konsekvensutredninger er, lovmessig forankring, og hvordan man kan gjennomføre slike i forbindelse med tiltak i en urban kontekst. Kurset vil også fokusere på metoder knyttet til risikoanalyse, risikostyring og risikokommunikasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYS120

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet introduserer studentene til 1) Krav og fremgangsmåter knyttet til utforming av vitenskapelige undersøkelsesopplegg, samt grunnleggende metoderedskap for innsamling, analyse og tolking av empirisk materiale 2) Konsekvensutredningsmetoder og hvordan man kan gjennomføre slike i forbindelse med tiltak i en urban kontekst 3) Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikoanalyser, samt elementer som inngår i risikoanalyseprosessen

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha fullført emnet forventes det at studentene skal ha kjennskap til:

  • Krav til vitenskapelig arbeid og samspillet mellom tema / problemstilling, forskingsspørsmål, metodeverktøy og formidlingsmåte
  • Grunnleggende begreper, prinsipper og metoder innen risikoanalyse, risikohåndtering og konsekvensutredning.
  • Hva konsekvensutredninger er og det lovverket som regulerer bruken av konsekvensanalyser i arealplanlegging
  • Gjøre rede for ulike måter å analysere risiko og gjennomføre konsekvensutredninger på

Ferdigheter:

Etter fullført emnet forventes det at studentene skal kunne:

- Utvikle tema, problemstillinger og spørsmål for å kunne gjennomføre enkle forskingsbaserte studier

- gjennomføre enkle risikoanalyser og foreslå risikoreduserende tiltak

- gjennomføre enkle konsekvensanalyser ved hjelp av anerkjent metodikk og bruk av databaser for innlegging av data ved hjelp av digitale verktøy utviklet til formålet.

- kombinere risikoanalyser og konsekvensutredninger for å få et bedre beslutningsgrunnlag for nye tiltak innen byutvikling

Generell kompetanse:

  • forstå og analysere samfunnsforhold som påvirker risiko og samfunnssikkerhet i byområder.
  • forstå og kunne diskutere noen sentrale utfordringer og dilemmaer i myndighetens organisering og oppfølging av samfunnssikkerhet og ulike risikoutfordringer i byplanleggingen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Gruppebasert oppgaveinnlevering og individuell skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppebasert oppgaveinnlevering 1/2 Bokstavkarakterer
Skriftlig individuell eksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesinger og gruppearbeid. Digitale verktøy vil bli tatt i bruk der dette er utviklet til formålet. Jobbing med gruppeoppgaver skjer under veiledning av masterstudenter.

Åpent for

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto