Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av hvordan risiko og sikkerhetsutfordringer håndteres i politisk-organisatoriske sammenhenger. Emnet legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko og sikkerhetsutfordringer. Emnet gir en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Herunder legges det vekt på å gi en innføring i hvordan historiske og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYS200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir studentene en innføring i hvordan risiko håndteres i politisk-organisatoriske og samfunnsmessige sammenhenger. Emnet legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan karakteristika ved beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko.

Emnet gir videre en presentasjon av politisk og forvaltningsmessig tematikk knyttet til samfunnssikkerhet. Det legges spesiell vekt på hvordan historiske og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes forståelse, prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til dagens planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet. Avslutningsvis gir emnet en innføring i hvordan framveksten av velferdsstaten og ulike forsikringsregimer kan forstås i lys av et samfunnsmessig risikodelingsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha kunnskap om:

 • ulike perspektiver på beslutningstaking, og hva som skiller disse perspektivene fra hverandre.
 • hva som inngår i myndighetenes risiko- og samfunnssikkerhetsarbeid
 • hva slags historiske føringer, politiske valg og dilemmaer som ligger til grunn for dagens samfunnsikkerhetsarbeid
 • ulike perspektiver på planlegging, organisering og deltakelse i myndighetenes risiko- og samfunnssikkerhetsarbeid
 • hva slags rolle tilsyn og regulering har i myndighetenes håndteringen av risiko og samfunnssikkerhet.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • gjøre rede for, og anvende ulike perspektiver på organisatorisk og sosialt forankrete beslutningsprosesser på situasjoner der risiko og sikkerhet inngår
 • gjøre rede for hvordan ulike former for deltakelse, dialog og samhandling kan bidra i sikkerhetsrelaterte beslutnings- og planleggingsprosesser
 • gjøre rede for sentrale dilemma i risikorelaterte beslutnings- og planleggingsprosesser
 • gjøre rede for politiske, institusjonelle og regulerende betingelser som påvirker håndteringen av risiko og samfunnssikkerhet
 • gjør rede for hvordan risiko- og sikkerhetsbegrepet historisk sett har inngått i den nasjonale sikkerhetspolitiske tenkning
 • kunne uttrykke seg i form av kortfattede skriftlige utredningsanalyser knyttet til samfunnssikkerhetsrelaterte beslutningsprosesser

Generell kompetanse

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha generell kompetanse i:

 • å forstå og analysere beslutnings-, planleggings- og deltakelseprosesser i offentlig regi
 • å forstå hvordan dagens samfunnssikkerhetsarbeid er bygget opp og ivaretas av myndighetene.
 • å kunne diskutere sentrale utfordringer og dilemmaer i myndighetens organisering og oppfølging av samfunnssikkerhet og ulike risikoutfordringer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er digital (Inspera).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave
Gruppeoppgave, som vurderes som godkjent/ikke godkjent. Man må få godkjent oppgaven for å få avlegge eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Henrik Kvadsheim

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger (12 x 2 timer), gruppearbeid, diskusjoner, innleveringsoppgave under veiledning fra masterstudenter

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Politikk, beslutninger og risiko (BSA230_1) 10

Åpent for

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto