Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av hvordan risiko håndteres i organisasjoner og ulike samfunnsmessige sammenhenger. Emnet  legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko. Emnet gir en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Herunder legges det vekt på å gi en innføring i hvordan historiske  og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til  planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYS200

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir studentene en innføring i hvordan risiko håndteres i organisasjoner og ulike samfunnsmessige sammenhenger. Emnet  legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan karakteristika ved beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko.

Emnet gir  en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Det omfatter begreper som risiko, sikkerhet, sårbarhet og tillit. Det  legges spesiell vekt på hvordan historiske premisser og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes forståelse, prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til dagens planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet. Avslutningsvis gir emnet en innføring i hvordan framveksten av  velferdsstaten og ulike forsikringsregimer kan forstås i lys av et samfunnsmessig risikodelingsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha kunnskap om:

 • ulike perspektiver på beslutningstaking, og hva som skiller disse perspektivene fra hverandre. 
 • hva som inngår i myndighetenes risiko- og samfunnssikkerhetsarbeid
 • hva slags historiske føringer, politiske valg og dilemmaer som ligger til grunn for dagens samfunnsikkerhetsarbeid
 • ulike perspektiver på planlegging, organisering og deltakelse i myndighetenes risiko- og samfunnssikkerhetsarbeid
 • hva slags rolle tilsyn og regulering har i myndighetenes håndteringen av risiko og samfunnssikkerhet.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • gjøre rede for, og anvende ulike perspektiver på organisatorisk og sosialt forankrete beslutningsprosesser på situasjoner der risiko og sikkerhet inngår som sentrale beslutningsvariabler
 • gjøre rede for hvordan  ulike former for deltakelse, dialog og samhandling kan bidra i sikkerhetsrelaterte beslutnings- og planleggingsprosesser
 • gjøre rede for sentrale dilemma i risikofylte beslutnings- og planleggingsprosesser
 • gjøre rede for politiske, institusjonelle og regulerende betingelser som påvirker håndteringen av risiko og samfunnssikkerhet
 • gjør rede for hvordan risiko- og sikkerhetsbegrepet historisk sett har inngått i den nasjonale sikkerhetspolitiske tenkning
 • kunne uttrykke seg i form av kortfattede skriftlige utredningsanalyser knyttet til samfunnssikkerhetsmessige beslutningsprosesser

Generell kompetanse

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha generell kompetanse i:

 • å forstå og analysere beslutnings-, planleggings- og deltakelseprosesser i offentlig regi
 • å forstå hvordan dagens samfunnssikkerhetsarbeid er bygget opp og ivaretas av myndighetene.
 • å kunne diskutere sentrale utfordringer og dilemmaer i myndighetens organisering og oppfølging av samfunnssikkerhet og ulike risikoutfordringer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er digital (Inspera).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave
Gruppeoppgave, som vurderes som godkjent/ikke godkjent. Man må få godkjent oppgaven for å få avlegge eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Henrik Kvadsheim

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger (12 x 2 timer), gruppearbeid, diskusjoner, innleveringsoppgave under veiledning fra masterstudenter

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Politikk, beslutninger og risiko (BSA230_1) 10

Åpent for

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto