Hopp til hovedinnhold

Kriser og samfunnssikkerhet BYS220

Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av samfunnssikkerhetsbegrepet, hva kriser er, hvordan kriser kan oppstå og hvordan de kan håndteres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYS220

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved avslutning av emnet skal studentene ha kunnskaper om:

 • Samfunnssikkerhet (begrepet, relasjon til andre sikkerhetsbegreper, kriterier for påkjenninger og trusler i relasjon til samfunnssikkerhet, samt verdivalg og dilemmaer i forhold til samfunnssikkerhet).
 • Ulike typer kriser, både natur- og samfunnsskapte kriser.
 • Hva som kjennetegner ulike typer kriser i samfunnet, hvordan kriser kan oppstå, hvordan de omtales i media, og hvordan de kan håndteres.
 • Ansvarsforhold og erfaringer med planlegging, samordning og håndtering av krisesituasjoner.
 • Sammenhengene mellom det forberedende arbeidet og evnen til å håndtere en krise.

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studentene ha økt sine ferdigheter til å:

 • Vurdere utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet.
 • Vurdere samfunnssikkerhet i forhold til andre sikkerhetsrelaterte begreper.
 • Vurdere relevant krisehåndtering i forhold til ulike typer kriser.
 • Forklare sammenhengene mellom ulike typer kriser og samfunnets organisering for å håndtere dem.
 • Identifisere og analysere dilemmaer i krisehåndtering.

Generell kompetanse

Ved avslutning av emnet skal studentene ha generell kompetanse

 • i forhold til hva samfunnssikkerhet innbefatter.
 • om ulike typer kriser som kan ramme samfunnet.
 • om sentrale teorier om krisehåndtering spesielt på samfunns- og organisasjonsnivå.
Innhold

Emnet bygger på teorier om samfunnssikkerhet, om krise og krisebegrepet og om organisasjoner som skal håndtere kriser. Temaer vil blant annet omfatte utvikling av vår forståelse av begrepet samfunnssikkerhet, kjennetegn ved ulike typer kriser, dilemmaer i samfunnssikkerhet og i krisehåndtering, samt organisering av kriseberedskap og krisehåndtering. Samspillet mellom media og krisehåndterere vil også bli belyst. I emnet vil det legges vekt på eksempler og caser både i undervisningen og i gruppearbeid.

Sentrale begreper: Samfunnssikkerhet, krise, beredskap, krisehåndtering, dilemmaer i samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYS200 Politikk, beslutninger og risiko
Eksamen / vurdering

En gruppebasert prosjektoppgave og en eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En gruppebasert prosjektoppgave 2/5 1 Semestre A - F
Digital skoleeksamen 3/5 3 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

En gruppebasert prosjektoppgave (2/5 av karakter) og 3-timers digital skoleeksamen med eksamensvakt, uten noen tillatte hjelpemidler (3/5 av karakter).

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Claudia Morsut
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Undervisningen vil være lagt opp som forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og diskusjoner.
Åpent for
Bachelorstudier i sosiologi, statsvitenskap, økonomiske fag, media, samt studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS som er tatt opp på sikkerhetsrelaterte bachelorprogram.
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kriser og samfunnssikkerhet (BSA250) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto