Kriser og samfunnssikkerhet (BYS220)

Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av samfunnssikkerhetsbegrepet, hva kriser er, hvordan kriser kan oppstå og hvordan de kan håndteres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYS220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet bygger på teorier om samfunnssikkerhet, om krise og krisebegrepet og om organisasjoner som skal håndtere kriser, gjennom konkrete eksempler og caser. Temaer vil blant annet omfatte utvikling av vår forståelse av begrepet samfunnssikkerhet, kjennetegn ved ulike typer kriser, dilemmaer i samfunnssikkerhet og i krisehåndtering, samt organisering av kriseberedskap og krisehåndtering, også på internasjonalt nivå. Samspillet mellom media og krisehåndterere vil også bli belyst.

Sentrale begreper: Samfunnssikkerhet, krise, beredskap, krisehåndtering, dilemmaer i samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studentene ha kunnskaper om:

 • Samfunnssikkerhet (begrepet, kriterier for påkjenninger og trusler i relasjon til samfunnssikkerhet, samt verdivalg og dilemmaer i forhold til samfunnssikkerhet).
 • Ulike typer kriser.
 • Hva som kjennetegner ulike typer kriser i samfunnet, hvordan kriser kan oppstå, hvordan de omtales i media, og hvordan de kan håndteres.
 • Ansvarsforhold og erfaringer med planlegging, samordning og håndtering av krisesituasjoner.
 • Sammenhengene mellom det forberedende arbeidet og evnen til å håndtere en krise.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene ha økt sine ferdigheter til å:

 • Vurdere utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet.
 • Vurdere relevant krisehåndtering i forhold til ulike typer kriser.
 • Forklare sammenhengene mellom ulike typer kriser og samfunnets organisering for å håndtere dem.
 • Identifisere og analysere dilemmaer i krisehåndtering.

Generell kompetanse

Ved fullført emnet skal studentene ha generell kompetanse

 • I forhold til hva samfunnssikkerhet innbefatter.
 • Om ulike typer kriser som kan ramme samfunnet.
 • Om sentrale teorier om krisehåndtering spesielt på samfunns- og organisasjonsnivå.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYS100 Risikosamfunnet, BYS200 Politikk, beslutninger og risiko

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Claudia Morsut

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Undervisningen vil være lagt opp som forelesninger og diskusjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kriser og samfunnssikkerhet (BSA250_1) 10

Åpent for

Bachelorstudier i sosiologi, statsvitenskap, økonomiske fag, media, samt studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS som er tatt opp på sikkerhetsrelaterte bachelorprogram.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto