Praksis i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS300)

Praksisarbeid / Utplassering


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYS300

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i et entreprenørfirma, et rådgivende konsulentkontor eller i det offentlige. Studenten må i utgangspunktet selv finne en arbeidsplass som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, blir utarbeidet en nærmere spesifisert plan for hvordan emnet rent praktisk skal gjennomføres og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil normalt skje på grunnlag av en rapport fra studenten, og det forutsettes at også innholdet i rapporten avtales før praksisperioden starter. Kravet til rapporten kan eksempelvis være at den inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister, men dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført emnet, skal følgende mål være oppnådd innen kunnskap, ferdigheter og kompetanse:   

Kunnskap:

Studenter skal ha kunnskap om

  • hvordan deres profesjonelle kompetanse kan brukes i arbeidslivet
  • hvordan søke på jobber og hvordan starte sin egen bedrift
  • implementering av relevante arbeidsoppgaver i bedriften i samarbeid med kollegaer og kunder

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

  • anvende kunnskap tilegnet gjennom studiene i en ekte arbeidssituasjon
  • danne seg et bilde av hvordan virksomheter organiserer arbeidet og relatere profesjonelle spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner i arbeidslivet
  • bevisst reflektere over egen kompetanse og diskutere bruken av profesjonell kompetanse i praksis

Generell kompetanse:

  • Utøve selvstendighet i teoretisk og kreativt profesjonelt arbeid
  • Erfare reell anvendelighet og ansettelsesforhold i arbeidslivet
  • Skrive profesjonelle tekster basert på behovene til bedriften
  • Kunne evaluere eget praksisopphold

Forkunnskapskrav

BYS200 Politikk, beslutninger og risiko
Studentene må ha fullført minimum 90 studiepoeng iht. godkjent utdanningsplan for å kunne gis adgang til praksisemnet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid og framlegg 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tegg Westbrook

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Praktisk og / eller teoretisk arbeid med veiledning etter nærmere inngått avtale.

Åpent for

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto