Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

Emnet tilbys som valgfri fordypningsretning i samfunnssikkerhet ved bachelorstudiet i sosiologi og i statsvitenskap.

Målet med dette emnet er å belyse sammenhengene mellom sikkerheten i samfunnet og bærekraftig utvikling med særlig vekt på klimaendringer.

Emnet belyser hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer, og hvordan arbeid med sikkerhet i samfunnet og arbeid med bærekraftig utvikling gjensidig kan påvirke hverandre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYS310

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Sentrale begreper:

Risiko, sårbarhet, trusler, robusthet, samfunnssikkerhet, disaster risk reduction (DRR), bærekraftig utvikling, FN's bærekraftsmål, planetære grenser, klimaendringer, klimarisiko, klimatilpasning, ekstremvær, Parisavtalen, utslippsreduksjon og grønn omstilling.

Følgende temaer vil bli belyst:

 • Globale utviklingstrekk - drivkrefter og framtidsperspektiver som påvirker bærekraftig utvikling
 • Status i arbeidet med samfunnssikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer nasjonalt og internasjonalt
 • Framtidens katastrofer;  ekstremvær, klimaflyktninger, befolkningsvekst, flykningestrømmer, ressursknapphet, planetary boundaries
 • Disaster risk reduction (DRR) knyttet til klimaendringer
 • DRR og samfunnsplanlegging, herunder:  bærekraftig utvikling, klimaendringer og klimatilpasning, energibruk i samfunnet, grønn omstilling, urbanisering, organisatorisk utfordringer (samstyring) og forebyggende samfunnssikkerhet
 • Dilemmaer og eventuelle motsetninger mellom samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling

Det vil bli lagt vekt på grunnleggende begrepsforståelse og helhetsforståelse knyttet til risiko, sikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer samt evne til kritisk vurdering av utviklingstrekk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved avslutning av emnet skal studentene ha kunnskaper om:

 • sentrale begrep i samfunnssikkerhet, herunder begrepene risiko, sikkerhet, sårbarhet og robusthet
 • sentrale elementer i bærekraftig utvikling og klimaendringer
 • hvordan arbeid med sikkerhet i samfunnet og bærekraftig utvikling gjensidig kan påvirke hverandre
 • hvilke klimarelaterte globale trusler som kan påvirke samfunnssikkerheten i Norge
 • hvordan dilemmaer, usikkerhet og utfordringer i samfunnssikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer påvirker arbeidet med samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling

Ferdigheter

Ved avslutning av emnet skal studentene kunne:

 • drøfte aktuelle problemstillinger i samfunnssikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer hver for seg og sett i sammenheng.
 • anvende kunnskapskonstruksjoner som preger samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling og metoder som benyttes i arbeidet i de to områdene.
 • reflektere kritisk om samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom disse

Generell kompetanse

Ved avslutning av emnet skal studentene ha:

 • tilegnet seg grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapenes rolle og betydning i de aktuelle fagområdene
 • utviklet økt forståelse for systematisk bruk av samfunnsvitenskapelig innsikt for å analysere forholdet mellom samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Eksamen er digital (INSPERA). Ta med egen PC på eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering

Obligatorisk gruppeinnlevering av pensumsammendrag i slutten av februar (godkjent/ikke godkjent).

Innlevering av gruppebasert prosjektoppgave (saksfremlegg). Oppgaven leveres ut på første forelesning og strekker seg over tre måneder (godkjent/ikke godkjent).

Begge gruppeoppgavene må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Marianne Nitter

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer, gruppearbeid, studentpresentasjoner og diskusjoner, obligatorisk innleveringsoppgave (saksfremlegg).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BSA260_1) 10

Åpent for

Bachelorstudier i sosiologi, statsvitenskap, økonomiske fag, media, kunst og kulturstudier samt studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS som er tatt opp på sikkerhetsrelaterte bachelorprogram.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto