Klima, risiko og bærekraftig utvikling (BYS310)

Målet med emnet er å belyse sammenhengene mellom sikkerheten i samfunnet og bærekraftig utvikling med særlig vekt på klimaendringer.

Det gis en innføring i sentrale begreper og konsepter knyttet til hvordan samfunnet kan håndtere den akselererende klimarisikoen på en bærekraftig måte gjennom planlegging, forebygging, utslippsreduksjon, omstilling, klimatilpasning og katastrofereduksjon.

Emnet belyser hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer, og hvordan arbeid med sikkerhet i samfunnet og arbeid med bærekraftig utvikling gjensidig kan påvirke hverandre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BYS310

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Sentrale begreper:

Risiko, samfunnssikkerhet, farer, Disaster Risk Reduction (DRR), bærekraftig utvikling, FN's bærekraftsmål, scenarier, planetære grenser, naturkrisen, klimaflyktninger, klimaendringer, klimarisiko, klimatilpasning, ekstremvær, Parisavtalen, utslippsreduksjon og grønn omstilling.

Temaer som belyses:

 • Samfunnssikkerhet og klimaendringer
 • Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
 • Globale og nasjonale klimaendringer og konsekvenser
 • Internasjonalt samarbeid for klima, omstilling og bærekraftig utvikling.
 • Samfunnsplanlegging: DRR, klimarisiko, klimatilpasning, utslippsreduksjon, FNs bærekraftsmål, organisatorisk utfordringer (samstyring) og forebyggende samfunnssikkerhet
 • Framtidens katastrofer; ekstremvær, naturkrisen, flyktningestrømmer og klimaflyktninger
 • Dilemmaer og eventuelle motsetninger mellom samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling

Det vil bli lagt vekt på grunnleggende begrepsforståelse og helhetsforståelse knyttet til risiko, sikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer samt evne til kritisk vurdering av utviklingstrekk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studentene ha kunnskaper om:

 • sentrale begrep i samfunnssikkerhet
 • sentrale elementer i bærekraftig utvikling og klimaendringer
 • hvordan arbeid med sikkerhet i samfunnet og bærekraftig utvikling gjensidig kan påvirke hverandre
 • klimarelaterte trusler som påvirker samfunnssikkerheten og bærekraftig utvikling
 • hvordan dilemmaer, usikkerhet og utfordringer i samfunnssikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer påvirker arbeidet med samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studentene kunne:

 • drøfte aktuelle problemstillinger i samfunnssikkerhet, bærekraftig utvikling og klimaendringer hver for seg og sett i sammenheng.
 • anvende kunnskapskonstruksjoner som preger samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling og metoder som benyttes i arbeidet i de to områdene.
 • reflektere kritisk om samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom disse

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studentene ha:

 • tilegnet seg grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapenes rolle og betydning i de aktuelle fagområdene
 • utviklet økt forståelse for systematisk bruk av samfunnsvitenskapelig innsikt for å analysere forholdet mellom samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er digital (INSPERA). Ta med egen PC på eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering
Innlevering av gruppebasert prosjektoppgave (saksfremlegg). Oppgaven leveres ut på første forelesning og strekker seg over tre måneder (godkjent/ikke godkjent).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Marianne Nitter

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer, gruppearbeid, studentpresentasjoner og diskusjoner, obligatorisk innleveringsoppgave (saksfremlegg).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BSA260_1) 10
Klimautfordringer og samfunnssikkerhet (E-BKB100_1) 10
Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling, Klimautfordringer og samfunnssikkerhet ( BSA260_1 E-BKB100_1 ) 20

Åpent for

Bachelorstudier i sosiologi, statsvitenskap, økonomiske fag, media, kunst og kulturstudier samt studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS som er tatt opp på sikkerhetsrelaterte bachelorprogram.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto