Grunnleggende programmering (DAT120)

Studenten skal lære seg det grunnleggende om hvordan en datamaskin virker. Studenten skal lære hvordan å skrive og kjøre dataprogrammer i programmeringsspråket Python.I tillegg skal studenten lære seg grunnleggende IKT sikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

DAT120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Programmering i språket Python. Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for strukturert og objektorientert programmering og evnen til å skrive og kjøre egendefinerte programmer. Studenten skal lære hvordan å bruke ferdigdefinerte funksjoner og klasser, samt hvordan å lage sine egne funksjoner og klasser. Et viktig konsept er hvordan å dele opp et problem i moduler og så lage modulene hver for seg. Modulene kan være funksjoner eller klasser. Studentene skal lære seg enkel testing av modulene de har laget. Studentene skal lære seg hvordan programmet deres kan ta imot beskjeder fra brukeren. Studentene skal lære seg hvordan programmet kan lagre resultatene til fil og lese resultatene fra fil. Studenten skal lære seg grunnleggende bruk av Python datastrukturene liste, tuple, mengde og dictionary.

Studentene skal også lære seg det grunnleggende om hvordan en datamaskin er bygd opp samt det grunnleggende om datasikkerhet.

Emnet inkluderer et obligatorisk kurs i studieteknikker/arbeidsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Ha en grunnleggende forståelse for hvordan en datamaskin virker
 • Ha en grunnleggende forståelse for strukturert programmering
 • Ha en grunnleggende forståelse for objektorientert programmering
 • Kunne begreper som variabler, datatyper, kontrollstrukturer, lister, funksjoner, klasser og objekter.
 • Ha en grunnleggende forståelse for datasikkerhet
 • Ha kjennskap til noen studieteknikker/arbeidsmetoder

Ferdigheter

 • Kunne løse programmeringsoppgaver ved bruk av Python som programmeringsspråk
 • Kunne skrive og kjøre egendefinerte programmer ved bruk av klasser og objekter, funksjoner, kontrollstrukturer og lister.
 • Kunne bruke metoder fra ferdigdefinerte klasser, opprette egendefinerte klasser og objekter og kunne opprette kommunikasjon mellom objekter.
 • Kunne grunnleggende bruk av et versjonskontrollsystem (Git)

Generell kompetanse

 • Kunne planlegge og kode kjørbare dataprogrammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Egne håndskrevne notater eller trykte notater 1), Godkjent kalkulator,

1) Du kan ha med to A4-ark med egne notater på eksamen. Arkene kan være håndskrevet eller maskinskrevet. Du har lov til å skrive på begge sider.

Dette emnet har digital eksamen. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringsoppgaver

Det blir totalt gitt 10 øvinger i emnet hvor følgende øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • En av øvingene vil inkludere quizer rundt arbeidsmetodekurset som del av øvingen
 • Øvingen i IKT-sikkerhet
 • To gruppeøvinger

For de øvrige seks øvingene må fem av disse være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Erlend Tøssebro

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Per Jotun

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Pensum i faget vil bli gjennomgått i en serie med videoer. Faget vil ha to forelesningstimer i uka, som vil bli brukt til gjennomgang av lengre eksempler, gjennomgang av øvinger, og praktisk informasjon.

Det vil bli satt opp mellom 4 og 8 øvingstimer i uka hvor studentene kan få hjelp med de obligatoriske innleveringsoppgavene.

Gjennomføring av obligatoriske øvinger skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få godkjent øvinger utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvensen av at du ikke har fått godkjent øvingsoppgavene er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Grunnleggende programmering (DAT110_1) 7
Objektorientert programmering (DAT100_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto