Databaser (DAT220)

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av databasesystemer. Emnet består av grunnleggende databaseteori, datamodeller, datamodellering, relasjonsdatabaser, SQL og transaksjoner. Emnet skal gi kunnskap om hvordan man bruker et databasesystem og hvordan man designer en god database.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

DAT220

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

En database er et system for håndtering og innhenting av data, til dels store datamengder. Som bruker av datasystemer ser man sjelden databasen direkte, siden den brukes av applikasjonsprogrammet i stedet for direkte av brukeren. Nesten alle applikasjoner i dag bruker en form for database. Kunnskap om databaser er viktig både hvis du skal lage en database og hvis du skal bruke den.

Kurset inkluderer datamodellering, bruk av relasjonsdatabaser, optimalisering av spørsmål og transaksjoner. Datamodellering betyr å sette opp en modell eller oversikt over dataene du vil lagre. Relasjonsdatabaser er i dag den mest brukte formen for databasesystem. Spørreoptimalisering er hvordan du sikrer at spørringer til databasen går så raskt som mulig. Transaksjoner er viktige for alle databasesystemer som kan brukes av flere brukere samtidig.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kunne beskrive hva en relasjonsdatabase er og forklare det grunnleggende om hvordan relasjonsdatabaser fungerer
  • Kunne identifisere andre typer databaser
  • Kunne beskriv hva transaksjoner er, hvilke egenskaper de har og forklare hvorfor man bruker transaksjoner
  • Kunne karakterisere forskjellige typer databasesystemer
  • Kunne sammenligne og evaluere forskjellige databasekonsepter

Ferdigheter:

  • Lage en datamodell ved hjelp av ER-diagrammer
  • Utforme en relasjonsdatabase basert på en datamodell ved bruk av standard metodikk
  • Utvikle spørringer mot en database i SQL
  • Utvikle et program som bruker databaser

Generell kompetanse:

  • Kunne bruke en database som en del av en programvareutviklingsprosess

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT120 Grunnleggende programmering, DAT200 Algoritmer og datastrukturer

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger

Gjennom semesteret jobber studentene individuelt med et tredelt prosjekt for å designe en database. Alle obligatoriske oppgaver (del av prosjektet) må være bestått innen en gitt frist for å få adgang til eksamen.

Gjennomføring av obligatoriske laboratorieoppgaver må gjøres til angitte frister og i gruppene som er opprettet. Fravær på grunn av sykdom eller annet må formidles til laboratoriepersonell så snart som mulig. Man kan ikke forvente å kunne gjennomføre laboratorieoppgaver til andre tider uten forhåndsavtale med laboratoriets ansatte.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Rodrigo Queiroz Saramago

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

6 timer forelesning/ planlagt laboratorium/ veiledet gruppearbeid per uke. Studentene forventes å bruke ytterligere 6-8 timer per uke på selvstudium, gruppediskusjoner og utviklingsarbeid (åpen lab).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Databaser (BID190_1) 10
Datamodellering (BID120_1) 6
Datamodellering (TE0569_1) 6

Åpent for

Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto