Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

Hva er kjønn? Hvordan kan vi forstå spørsmål om kjønn, makt og (u)likestilling?  Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsstudier, og tar utgangspunkt i de teoretiske og politiske diskusjoner de siste 30 år, noe som reflekterer en dreining fra spørsmål om likestilling til spørsmål om kjønns - og seksualitetsmangfold og spørsmål om makt. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder. Sentralt i emnet er spørsmål om kjønn som struktur, og maktkritiske perspektiver på hvordan kunnskap om og normer for kjønn produseres og videreføres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

GEN340

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier, begreper og diskusjoner i kjønnsforskningen. Vi er opptatt av kjønn, ikke som en avgrenset identitet eller rolle, men som noe som hele tiden produseres og forhandles. Vårt utgangspunkt er at kjønn ikke kan analyseres på egen hånd, men må ses i sammenheng med seksualitet, klasse, rasialisering, funksjonsvariasjon, nasjonalisme blant annet. Emnet bidrar til økt kunnskap om hvordan kjønn virker inn på forståelser av både sosiale og kollektive strukturer og individuell identitet, og hvordan kjønnsforståelse er en sentral del av normer, kunnskapsregimer og maktrelasjoner. På emnet arbeider vi med feministiske, trans- og dekoloniale pedagogikker, hvor vi reflekterer over egen kunnskap og læringsbetingelser. Emnet innbefatter teorier og praksiser knyttet til blant annet feminismer, skeiv teori, transstudier, dekoloniale studier og urfolksstudier, kritisk raseteori og crip teori.  Målet for emnet er at studenter skal kunne ta i bruk metoder og perspektiver fra kjønnsstudier også i sine respektive fagfelt.

Læringsutbytte

Kunnskap:  

  • Kunnskap om utviklingen av kjønnsforskning, og hvordan kjønnsstudier er i dialog med fagområder, slik som skeiv teori, kritisk raseteori, crip teori og dekoloniale studier.  
  • Kunnskap om sentrale teoretiske retninger, metoder og begreper innenfor kjønnsstudier. 
  • Kunnskap om hvordan kjønn og andre sosiale kategorier virker inn på forståelser av identitet og tilhørighet. 

 Ferdigheter: 

  • Bruke teori og metode fra emnet til å formulere problemstillinger innenfor kjønnsstudier.  
  • Ta i bruk faglige begreper og perspektiver fra kjønnsstudier på en selvstendig måte innenfor studentenes egne fagområder. 
  • Kritisk analysere forståelser av kjønn i lys av historiske, sosiale og kulturelle problemstillinger.  

Generell kompetanse:

  • Studenten skal ha forståelse for kjønnsperspektiver som en analytisk nøkkel i spørsmål om makt og normer.
  • Studenten skal kunne ta bruk kjønnsperspektiver og normkritikk i profesjonelle og utdanningsmessige situasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer

Eksamen består av en individuell hjemme-eksamen (4 dager). Studentene blir bedt om å skrive et essay (2000 ord), som vil bli gitt karakter A-F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Dette kurset krever aktiv deltakelse: Studentene vil bli bedt om å levere inn tre korte refleksjonstekster (á 500 ord) i løpet av semesteret. Disse tekstene utgjør den obligatoriske midtveisevalueringen for emnet. Denne blir vurdert som bestått / ikke bestått. Kommentarer til innleveringene vil bli gitt i plenum. Studentene må bestå denne tredelte obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lene Myong

Arbeidsformer

Kurset består av ukentlige økter. Disse øktene omfatter korte forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid - tilpasset ulike studiemåter. Alle studenter forventes å lese pensum og delta aktivt i gruppediskusjoner for å stimulere til analytiske refleksjoner i et produktivt miljø med medstudenter. Vi arbeider med kritiske pedagogikker, har etiske guidelines for kurset og utarbeider sammen en avtale om tryggere/modig rom for emnet. Dette vil bli gjort på og utenfor campus, og emneansvarlig vil legge til rette for en digital læringsplattform (Canvas).

Åpent for

Åpent for alle med studierett

Årsstudium ved UiS

Bachelorstudium ved UiS

Emneevaluering

Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto