Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

Hva er kjønn? Hvordan kan vi forstå spørsmål om kjønn, makt og (u)likestilling?  Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsstudier, og tar utgangspunkt i de teoretiske og politiske diskusjoner de siste 30 år, noe som reflekterer en dreining fra spørsmål om likestilling til spørsmål om kjønns - og seksualitetsmangfold og spørsmål om makt. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder. Sentralt i emnet er spørsmål om kjønn som struktur, og maktkritiske perspektiver på hvordan kunnskap om og normer for kjønn produseres og videreføres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

GEN340

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier, begreper og diskusjoner i det tverrfaglige kjønnsforskningsfeltet. Utgangspunktet for emnets fokus er at kjønn forstås i lys av et mangfoldig landskap av praksis, teori, identifikasjon, roller og representasjon, og dessuten i sammenheng med en historisk utvikling av feministisk teori og politikk i samfunnet og ulike fagtradisjoner. Emnet fokuserer både på norske, nordiske og internasjonale forhold, og bidrar til økt kunnskap om hvordan kjønn virker inn på forståelser av både sosiale og kollektive strukturer og individuell identitet, og hvordan kjønnsforståelse er en sentral del av normsystemer, kunnskapsregimer og maktrelasjoner i samfunnet. På emnet arbeider vi med utvalgte feministiske og dekoloniale pedagogikker, hvor vi reflekterer over egen kunnskap og læringsbetingelser. Målet for emnet er at studenter skal kunne ta i bruk metoder og perspektiver fra det tverrfaglige feltet av kjønnsstudier og feminisme også i sine respektive fagfelt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kunnskap om utviklingen av det tverrfaglige kjønnsforskningsfeltet, og hvordan kjønnsstudier er i dialog med fagområder, slik som skeiv teori, kritisk raseteori, og dekoloniale studier.  
  • Kunnskap om sentrale teoretiske retninger, metoder og begreper innenfor kjønnsstudier. 
  • Kunnskap om hvordan kjønn og andre sosiale kategorier virker inn på forståelser av identitet og tilhørighet. 

Ferdigheter:

  • Bruke teori og metode fra emnet til å formulere problemstillinger innenfor kjønnsstudier.  
  • Ta i bruk faglige begreper og perspektiver fra kjønnsstudier på en selvstendig måte innenfor studentenes egne fagområder. 
  • Kritisk analysere forståelser av kjønn og feminisme i lys av historiske, sosiale og kulturelle problemstillinger.  

Generell kompetanse:

  • Studenten skal ha forståelse for kjønnsperspektiver som en analytisk nøkkel i spørsmål om makt og normer.
  • Studenten skal kunne ta bruk kjønnsperspektiver og normkritikk i profesjonelle og utdanningsmessige situasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer

Eksamen består av en individuell hjemme-eksamen (4 dager). Studentene blir bedt om å skrive et essay (2000 ord), som vil bli gitt karakter A-F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Dette kurset krever aktiv deltakelse: Studentene vil bli bedt om å levere inn tre korte refleksjonstekster (á 500 ord) i løpet av semesteret. Disse tekstene utgjør den obligatoriske midtveisevalueringen for emnet. Denne blir vurdert som bestått / ikke bestått. Kommentarer til innleveringene vil bli gitt i plenum. Studentene må bestå denne tredelte obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Kurset består av ukentlige økter. Disse øktene omfatter korte forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid - tilpasset ulike studiemåter. Alle studenter forventes å lese pensum og delta aktivt i gruppediskusjoner for å stimulere til analytiske refleksjoner i et produktivt miljø med medstudenter. Vi arbeider med kritiske pedagogikker, har etiske guidelines for kurset og utarbeider sammen en avtale om tryggere/modig rom for emnet. Dette vil bli gjort på og utenfor campus, og emneansvarlig vil legge til rette for en digital læringsplattform (Canvas).

Åpent for

Åpent for alle med studierett

Årsstudium ved UiS

Bachelorstudium ved UiS

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto