Hopp til hovedinnhold

Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier GEN340

Hva er kjønn? Hvordan kan vi forstå spørsmål om kjønn, makt og (u)likestilling?  Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsstudier, og tar utgangspunkt i de teoretiske og politiske diskusjoner de siste 30 år, noe som reflekterer en dreining fra spørsmål om likestilling til spørsmål om kjønns - og seksualitetsmangfold og strukturelle maktforhold. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder. Sentralt i emnet er spørsmål om kjønn som struktur, og maktkritiske perspektiver på hvordan kunnskap om og normer for kjønn produseres og videreføres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

GEN340

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Kunnskap:  

  • Kunnskap om utviklingen av kjønnsforskning som felt, og hvordan kjønnsstudier er i dialog med andre fagområder, slik som skeiv teori, kritisk raseteori, crip teori og dekoloniale studier.  
  • Kunnskap om sentrale teoretiske retninger, metoder og begreper innenfor kjønnsstudier. 
  • Kunnskap om hvordan kjønn og andre sosiale kategorier virker inn på forståelser av identitet og tilhørighet. 

 Ferdigheter: 

  • Bruke teori og metode fra emnet til å formulere problemstillinger innenfor kjønnsstudier.  
  • Ta i bruk faglige begreper og perspektiver fra kjønnsstudier på en selvstendig måte innenfor studentenes egne fagområder. 
  • Kritisk analysere forståelser av kjønn i lys av historiske, sosiale og kulturelle problemstillinger.  

Generell kompetanse:

  • Studenten skal ha forståelse for kjønnsperspektiver som en analytisk nøkkel i spørsmål om makt og normer.
  • Studenten skal kunne ta bruk kjønnsperspektiver og normkritik i profesjonelle og utdanningsmessige situasjoner.
Innhold
Emnet gir en innføring i sentrale teorier, begreper og diskusjoner i kjønnsforskningen som eget felt. Emnet bidrar til økt kunnskap om hvordan kjønn virker inn på forståelser av både sosiale og kollektive strukturer og individuell identitet, og hvordan kjønnsforståelse er en sentral del av normer, kunnskapsregimer og maktrelasjoner. På emnet arbeider vi med transformativ læring hvor vi reflekterer over egen kunnskap og læringsbetingelser, og er i tett dialog med andre fagområder som feministiske og dekoloniale tanker og pedagogikker, kritisk raseteori, crip teori, transstudier og skeive teorier og analyser. Målet for emnet er at studenter skal kunne ta i bruk metoder og perspektiver fra kjønnsstudier også i sine respektive fagfelt.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager A - F

Eksamen består av en individuell hjemme-eksamen (4 dager). Studentene blir bedt om å skrive et essay (2000 ord), som vil bli gitt karakter A-F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
Dette kurset krever aktiv deltakelse: Studentene vil bli bedt om å levere inn tre korte refleksjonstekster (á 500 ord) i løpet av semesteret. Disse tekstene utgjør den obligatoriske midtveisevalueringen for emnet. Denne blir vurdert som bestått / ikke bestått. Kommentarer til innleveringene vil bli gitt i plenum. Studentene må bestå denne tredelte obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Nico Miskow Friborg
Faglærer: Nico Miskow Friborg
Faglærer: Ingvil Førland Hellstrand
Arbeidsformer
Kurset består av ukentlige økter. Disse øktene omfatter korte forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid - tilpasset ulike studiemåter. Alle studenter forventes å lese pensum og delta aktivt i gruppediskusjoner for å stimulere til analytiske refleksjoner i et produktivt miljø med medstudenter. Vi arbeider med transformativ læring, har etiske guidelines for kurset og utarbeider sammen en avtale om tryggere/modig rom for emnet. Dette vil bli gjort på og utenfor campus, og emneansvarlig vil legge til rette for en digital læringsplattform (Canvas).
Åpent for

Årsstudium ved UiS

Bachelorstudium ved UiS

Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto