Moderne historie (HIS165)

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1776 til vår egen tid. Det vil bli gitt en gjennomgang av norsk historie, men emnet har hovedfokus på globalhistorie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

HIS165

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie fra ca 1776. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie, men emnet har hovedfokus på globalhistorie.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • ha kunnskap om sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie, deriblant urfolkshistorie historie
  • kunne forklare politiske og sosiale utviklinger, både globalt og i Norge, fra ca 1776

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • skriftlig kunne analysere, tolke og drøfte sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • konstruere faglig baserte argument
  • vise analytisk og kritisk refleksjon

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave 1/2 Bokstavkarakterer Alle

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på oppgaven er 3500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven., Godkjent aktiviteter fra minst 75% av seminarer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jonas Fossli Gjersø

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer. Hvert seminar inkluderer en skriftlig oppgave som skal gjøres ferdig og innleveres til faglærer ved timens slutt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Moderne historie (LHIS165_1) 15
Moderne historie 1914-2000 (HIS100_1) 7.5
Nyere historie 1815-1914 (HIS105_1) 7.5
Moderne historie 1914-2000 (MHIS100_1) 7.5
Nyere historie 1815-1914 (MHIS105_1) 7.5
Nyere europeisk historie (HIS130_1) 5
Nyere norgeshistorie (HIS160_1) 5
Nyere europeisk historie (ÅHI130_1) 5
Nyere norgeshistorie (ÅHI160_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto