Norsk språk og kultur, trinn 1 (HNO111)

Norsk språk og kultur trinn 1 og 2 er et årsstudium for flyktninger fra krigen i Ukraina som planlegger å ta videre høyere utdanning i Norge. Kurset kvalifiserer til inntak på norskspråklige masteremner ved UiS, og under forutsetning av Kunnskapsdepartementets pågående revisjoner muligvis også norskspråklige bacheloremner. Bestått eksamen gir grunnlag for å fortsette på trinn 2 (B1) til våren 2023, og bestått eksamen på trinn 2 gir mulighet for søke om opptak på det ordinære NORINT-studiet Trinn 3/4 høsten 2023, som er norsk på et høyere nivå. Bestått eksamen på trinn 3 er et av de generelle språkkravene for å ta høyere norskspråklig utdanning i Norge. Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men en del forklaringer kan også gis på engelsk.

 

Trinn 1 (A1/A2) gir innføring i det norske språkets former og strukturer, lydlære og kunnskaper om samfunn og kultur.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

HNO111

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Norsk språk og kultur for flyktninger fra krigen i Ukraina, Trinn 1 er første emne og har som mål språklig kompetanse på A2-nivå etter det felles europeiske rammeverket. Emnet gir innføring i norsk fonetikk, grammatikk og kultur. Bestått eksamen gir grunnlag for å fortsette på trinn 2 som har som mål språklig kompetanse på B1-nivå etter det felles europeiske rammeverket. Bestått eksamen på trinn 2 gir grunnlag for å kunne søke om opptak på det ordinære NORINT-studiet Trinn 3/4. Bestått eksamen fra trinn 3 gir grunnlag for å søke videre studier i Norge og dekker også språkkrav som kreves for en del ulike yrkesgrupper.

Studiet er krevende og lar seg vanskelig kombinere med andre studier eller jobb. Det er obligatorisk oppmøte til all undervisning, ekskursjoner og gruppearbeid. Studenter som overskrider 25 % fravær og/eller ikke har oppfylt obligatoriske arbeidskrav kan ikke gå opp til eksamen.

Målet med dette emnet er å gi basiskunnskaper i norsk språk og kultur.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha basiskunnskaper i norsk lydlære, grammatikk og vokabular.

Studenten skal ha kunnskaper om temaene

 • Familie og samfunn
 • Utdanning og arbeidsliv
 • Høytider og feiringer
 • Klima, natur og geografi
 • Kultur- og fritidsaktiviteter

Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne

 • Lese og forstå ulike tekster
 • Hente inn informasjon fra ulike tekster
 • Delta i dagligdagse samtaler og samtaler relatert til pensum
 • Ta språklig initiativ og uttrykke egne meninger
 • Uttrykke seg muntlig og skriftlig med et variert og funksjonelt ordforråd
 • Ha en språkstruktur som ikke hindrer kommunikasjon
 • Snakke med en uttale som ikke hindrer kommunikasjon
 • Kunne forstå enkle forelesninger på norsk og skrive korte tekster om tema fra pensumlitteraturen og ulike dagligdagse tema

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene

 • Kunne planlegge og gjennomføre enkle arbeidsoppgaver og prosjekter på norsk
 • Kunne formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
 • Kunne bruke norsk i hverdagslivet og orientere seg i lokalsamfunnet
 • Ha innsikt i relevante arbeidsformer i høyere utdanning i Norge.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen i par 1/2 20 Minutter Bestått/ Ikke bestått
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bestått/ Ikke bestått Norsk-norsk ordbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
 •  Obligatorisk deltakelse på kurset (minimum 75 % oppmøte).
 • Obligatoriske skriftlige innleveringer
 • En muntlig individuell presentasjon

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Espen Iden

Faglærer:

Juliane Melke

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Studiekoordinator:

Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men en del forklaringer kan av og til gis på engelsk. Det legges vekt på studentaktivitet hvor kommunikasjon er i fokus. I løpet av studiet kombineres undervisning i klasserom, arbeid i grupper og digital språklab. Det brukes ulike medier slik at alle ferdighetene – lytte, snakke, skrive og lese – stimuleres og utvikles.

Nærmiljøet brukes som læringsarena både for å utvikle språkferdigheter og for å få kunnskaper om lokalsamfunnet. Det arrangeres flere obligatoriske ekskursjoner i løpet av studiet.

Studentene skal jevnlig produsere skriftlige arbeider om oppgitte temaer. De oppfordres til å arbeide selvstendig med språkinnlæringen og kontinuerlig evaluere sin egen innsats og framgang.

Åpent for

Norsk språk og kultur, trinn 1 og 2

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto