Industriell asset, moderne usikkerheter, og prestasjon (IAM560)

Hovedfokuset på dette emnet er på det tidsmessige viktige tekniske emnet industrielle asset og ingeniørinfrastruktur, moderne usikkerheter som de er utsatt for, samt beslutningstaking og ytelse under moderne komplekse industrielle forhold. Kurset har en mer praktisk tilnærming med ulike eksempler fra den virkelige verden fra mange industrisektorer der eiendeler og systemer kontinuerlig blir utsatt for nye industrielle krav, moderne ytelsesutfordringer, og nye usikkerheter på grunn av moderne industrielle krefter, for eksempel industrielle transformasjoner, digitaliseringsprosesser, miljø, og hensyn til bærekraft osv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

IAM560

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Hovedinnholdet er basert på de skiftende egenskapene til moderne industrielle asset og tekniske infrastrukturer fra et virkelighetsperspektiv. Den dekker nye usikkerheter, utfordrende ytelseskrav i moderne industrielle miljøer, og hvordan komplekse prosesser påvirker ulike typer scenarier, beslutningsinnstillinger, metoder og indikatorer, etc., for å håndtere; tekniske, operasjonelle og generelle ytelseskrav til komplekse industrielle asset, tekniske infrastrukturer og systemer i moderne tid.

Ulike praktiske industrielle eksempler brukes for å understreke den virkelige industrielle betydningen, gjensidige avhengigheter, samt dilemmaer mellom asset og ytelse i moderne komplekse industrielle kontekster.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • har kunnskap om teorier og metoder innenfor industrielle assets og tekniske infrastrukturer, usikkerhet, beslutninger, og prestasjon.
  • kan anvende kunnskap på industrielle systemer, tekniske anlegg og organisasjoner
  • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til tekniske og operasjonelle prosesser, beslutningstaking, og prestasjon

Ferdigheter

  • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende etiske normer

Generell kompetanse

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre profesjonell arbeidsoppgaver og prosjekter
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialiteter og til allmennheten
  • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 3 Uker Bokstavkarakterer

Oppgaven er individuell. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på oppgaven. Studenter som ikke består oppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner i grupper

Obligatoriske presentasjoner basert på gruppearbeid. Dersom gruppepresentasjonen ikke godkjennes, vil studenten få mulighet til å levere en individuell rapport og gjennomføre en egen muntlig vurdering.

Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon. Interaktiv gruppearbeid. Presentasjoner. Rapporter og muntlig vurdering ved behov.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Beslutningsteknologi og prestasjonsstyring (MOM440_1) 10
Industriell assets, prosesser og prestasjon under moderne kontekster (OFF560_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto