Komplekse industrielle systemer, sårbare forhold, og integritet (IAM570)

Hovedfokus for emnet er på praktisk viktige menneskelige, tekniske/teknologiske, operasjonelle, og organisatoriske aspekter som påvirker påliteligheten og sikkerheten til moderne komplekse industrielle systemer i avanserte og digitale industrielle sammenhenger. Gjennom eksempler fra den virkelige verden legger den vekt på hvordan ulike problemstillinger og forhold kan påvirke sårbarhetene til komplekse industrielle systemer under krevende industrielle omgivelser, hvilke aspekter som må tas hensyn til i industrielle kontekster som er utsatt for endringer, hvilke tiltak som kan iverksettes for pålitelige, trygge, og digitalt sikre operasjoner, for å redusere potensialet for uønskede hendelser og ulykker, samt for å sikre integritet og resiliens.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

IAM570

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet dekker hovedsakelig praktiske menneskelige, tekniske/teknologiske, operasjonelle og organisatoriske aspekter som utsetter komplekse industrielle systemer for sårbare forhold, basert på mange virkelige ulykker og hendelser fra ulike industrisektorer. Den dekker også aspekter som er viktige å vurdere under design, konstruksjon, bruk, og drift av komplekse systemer i moderne dynamiske industrielle kontekster fra pålitelighets- og sikkerhetsperspektiver. Den gir innsikt om ulike tilnærminger og tiltak for å redusere potensialene for uønskede hendelser og ulykker, og for å forbedre integritet samt resiliens i moderne industrielle sammenhenger.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • har kunnskap om hvordan menneskelige, tekniske/teknologiske, operasjonelle og organisatoriske aspekter kan påvirke påliteligheten og sikkerheten til komplekse industrielle systemer.
  • kan anvende kunnskap for design og utnyttelse av komplekse teknologiske systemer for å forbedre integritet og resiliens.
  • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til tekniske og operasjonelle utfordringer

Ferdigheter

  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • kan bruke relevante prinsipper og metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

  • kan analysere relevante fag,- yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialiteter og til allmennheten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 3 Uker Bokstavkarakterer Alle

Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på oppgaven. Studenter som ikke består oppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner i grupper

Obligatoriske presentasjoner basert på gruppearbeid. Dersom gruppepresentasjonen ikke godkjennes, vil studenten få mulighet til å levere en individuell rapport og ha en egen muntlig presentasjon.

Alle obligatoriske krav må godkjennes av ansvarlig faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon. Interaktivt gruppearbeid. Presentasjoner. Rapporter og muntlig vurdering ved behov.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Menneske, teknologi og organisasjon (MOM470_1) 10
Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer (OFF570_1) 10

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto