Økonomi og marked (IND200)

Dette kurset gir en innføring i markedsadferd i et mikroøkonomisk perspektiv. Hovedfokus er på bedriftsadferd og faktorer som påvirker bedriftens produksjon. Etterspørsel blir også dekket med fokus på konsumentene sine atferd, og på samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

IND200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Innføring i mikroøkonomi
 • Bedriftens bruk av innsatsfaktorer
 • Hvordan endringer i produkt- og innsatsfaktorpriser påvirker produksjon
 • Hva bestemmer etterspørselen etter et produkt
 • Markedet
 • Hvordan markedsstruktur påvirker graden av konkurranse
 • Lønnsdannelse
 • Internasjonal handel

Læringsutbytte

Kandidatene skal kunne gjøre rede for hvordan faktorer som bestemmer etterspørselen etter og produksjonen av forskjellige varer og hvordan prisendringer påvirker markedsadferd. Kandidaten skal kunne gjennomføre fundamentalanalyser for lønnsomhet og adferd i en næring.

Innhold:

 • Tilbud og etterspørsel
 • Produksjonsteori
 • Konkurranse og markedsstruktur
 • Offentlige goder og eksternaliteter
 • Arbeidsmarked og ulikhet
 • Internasjonal handel
 • Adferdsøkonomi

Læringsmål:

Kunnskap:

 • Mestre grunnleggende begreper i konsument- og produsentteori som ligger under tilbuds- og etterspørselsmodeller.
 • Være kjent med ulike betraktninger som er relevanter for analyse of tilbud, etterspørsel og markedsstrukturer. 
 • Være kjent med forskjeller mellom tilnærmingen til neoklassiske og adfersøkonomiske modeller.
 • Være kjent med ulike begreper i offentlige goder, eksternaliteter, skattlegging, internasjonal handel og arbeidsmarkeder.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende logikken til tilbuds- og etterspørselsmodeller.
 • Kanidadten kan anvende marginalanalyse i en rekke ulike økonomiske anvendelser
 • Kandidaten er i stand til å skille faste fra variable kostnader og kort sikt fra lang sikt.
 • Kandidaten kan klassifisere markedsstrukter basert på nøkkelkarakterstikker
 • Kandidate kan klassifisere offentlige goder og eksternaliteter

Generell kompetanse:

 • Studenten er i stand til å anvende kunnskapen i kurset til å foreta en enkel fundamentalanalyse av et marked.
 • Studenten er i stand til å kommunisere og rapportere fundamentale karakterstikker av et marked.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator 1)

1) Godkjent, enkel kalkulator.

Fagperson(er)

Faglærer:

Atle Øglend

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, 2-4 timer pr uke

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Mikroøkonomi (BØK105_1) 5
Mikroøkonomi (BØK265_1) 5
Organisasjon og ledelse (BIP220_1) 5
Innføring i økonomi (IND100_1) 5
Organisasjon og ledelse (IND105_1) 5
Organisasjon, ressurser og ledelse (BØK225_1) 5

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto