Grønn omstilling (IND570)

I emnet lærer studentene om praktisk rettede metoder for utføre teknisk-økonomiske beregninger knyttet til grønne omstilingstiltak.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

IND570

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet skal gi metoder for å evaluere effekter av teknologisk skifter og investeringer relatert til grønn omstilling og dermed et reelt beslutningsgrunnlag. Målsetting er å lære praktisk rettede metoder for utføre teknisk-økonomiske beregninger knyttet til tiltak som legger til rette for grønne omstillingen, som klimagassreduserende tiltak. Emnet vil være prosjektorientert og vil gi studenter kompetanse i å utføre analyser etterspurt i industrier og hos myndighetene knyttet til grønn omstilling.

Det forventes gjennomført konkrete eksempler på disse analysene for prosjeket, i tillegg til å se på de ulike aspektene som påvirker tiltakene, som regulering, og markeder. Studentene vil også få mulighet til å samhandle med flere bedrifter ved å diskutere grønne omstillingsutfordringer og muligheter med dem.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg en grundig forståelse av:

 • Konsepter og definisjoner knyttet til den grønne omstillingen:

  • Hva er det, hvorfor trenger vi det, og hva kan gjøres med det.
  • Hvilke insentiver agentene har for å ta tak i den grønne omstillingen
 • Verktøy som brukes for å analysere potensielle løsninger for å møte utfordringene innenfor den grønne overgangen (f.eks. designtenkning, livssyklusanalyse (LCA), risiko- og investeringsanalyse)
 • Eksempler på aktuelle løsninger (f.eks. teknologier) for å gjennomføre den grønne omstillingen, inkludert insentiver og barrierer for adopsjon

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Identifisere hva som er insentiver og barrierer for å ta tak i den grønne omstillingen
 • Identifisere relevante variabler og data til bruk i analyse av potensielle løsninger for å adressere den grønne omstillingen
 • Identifisere relevante teknisk-økonomiske beregningsmetoder og verktøy for ulike problemstillinger knyttet til Grønn Omstilling fra samfunns- og bedriftsøkonomiske perspektiver
 • Ha erfaring med å bruke noen verktøy (f.eks. designtenkning) for å analysere potensielle løsninger for å møte utfordringene med den grønne omstillingen
 • Ha erfaring med å foreslå, rapportere og diskutere løsninger på grønn omstillingsutfordringer

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Identifisere relevante aspekter knyttet til vurderinger av miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser av et produksjonssystem
 • Samarbeide i tverrfaglig sammenheng
 • Gjennomføre og rapportere (teknoøkonomisk) analyse av potensielle løsninger for tverrfaglige utfordringer
 • Kritisk diskutere vurderinger av miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser av et produksjonssystem

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Mappevurdering er en prøvingsform der flere arbeid/oppgaver leveres i løpet av semesteret, men der disse deretter vurderes samlet og gis en felles karakter. Mappen består av flere rapporter som gjøres i grupper og som leveres i løpet av semesteret, og der disse deretter vurderes samlet og gis en felles karakter.Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen, studenter som ønsker å forbedre karakteren sin kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 innleveringer
To obligatoriske innleveringer må bestås for å levere slutt prosjektrapport

Fagperson(er)

Faglærer:

Frida Layti

Arbeidsformer

Emnet består av forelesninger og gruppeoppgaver (4 timer forelesninger eller tilsvarende per uke).

Åpent for

Åpent for masterstudenter ved Teknat og Handelshøyskolen ved UiS. Andre masterstudenter kan søke om opptak

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto