Grunnleggende prosessteknikk (KJE110)

Målet med dette emnet er å gi en kortfattet introduksjon til prosessteknologi. Studentene blir kjent med å utføre beregninger av materiale og energibalanse. Studenten vil lære om prosessdiagram, prosessimulering, prosessanalyse og bærekraftig prosessdesign.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

KJE110

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I begynnelsen av emnet vil studentene få bakgrunnsinformasjon om enhetssystemer, dimensjonal homogenitet, fysiske egenskaper, trykk, temperatur, sammensetning etc. Etter dette vil studentene fordype seg i flere undertemaer innen prosessteknologi. Studentene skal beregne materialbalanser for prosesser som involverer operasjoner med én og flere enheter, med og uten resirkulering og bypass-strømmer. Studentene vil bruke læring fra termo- og fluiddynamikk til å utføre energibalanse og generell mekanisk energibalanse på prosesser med og uten reaksjon.

Emnet vil introdusere studentene for prosessdiagrammer, prosessimulering og metoder for prosessvurdering (TEA og LCA). Endelig vil kurset dekke elementene i bærekraftig prosessdesign. Det gis eksempler fra ulike bransjer hvor prosessteknologi kan bidra til å løse globale utfordringer (kjemikalier, matvarer, vannbehandling osv.).

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, skal studentene kunne:

  • Bruke læringen fra generell kjemi og væske- og termodynamikk i ingeniørfaglige emner.
  • Forstå grunnleggende prinsipper og beregningsteknikker som brukes i prosjektering,
  • Forstå og lage et prosessdiagram
  • Formulere og utfør massebalansen (enkelt- og flere trinn, og resirkulerende prosess).
  • Formulere og utfør energibalanse på en prosess med og uten kjemisk reaksjon
  • Definere problemstillinger, samle inn data, analyse dataene og bruke passende formuleringer for å løse det tekniske problemet.
  • Forklare den felles referanserammen for design og bruk av programvare som brukes til prosess-simulering i bransjen
  • Forstå på grunnivå den teknoøkonomiske analysen og livssyklusanalysen av prosessen.
  • Diskutere bærekraften i prosessdesign på et grunnleggende nivå.

Forkunnskapskrav

KJE150 Generell kjemi

Anbefalte forkunnskaper

KJE150 Generell kjemi
Det anbefales at emnet tas samtidig som FYS200.

Eksamen / vurdering

Skriftlig skoleeksamen og oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 4/5 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator
Oppgave 1/5 2 Uker Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. Oppgaven er individuell. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for oppgaven. Studenter som ønsker å ta denne vurderingsdelen på nytt, kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning. For den skriftlige eksamenen tilbys det kontinuasjonseksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sachin Maruti Chavan

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

2 timer forelesninger, 2 timer øvingsoppgaver og beregninger

Åpent for

Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto