Prosessteknologi (enhetsoperasjoner) (KJE260)

Emnet dekker enhetsoperasjoner bl.a. separasjonsteknikk som er relevant til prosessteknologi.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

KJE260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

I emnet vil vi dekke enhetsoperasjoner som adsorpsjon, absorpsjon, membranseparasjon og kjemisk reaktor. Studentene vil bli introdusert for de grunnleggende transportprosessene: Massetransport og varmetransport og deres betydning i utformingen av enhetsdrift. I varmeoverføringen vil studenten lære om varmeoverføringsmetoder, Fouriers lov og dens bruk for å beregne varmefluks gjennom ulik geometri. Ved masseoverføring skal elevene lære om diffusjon, konvektiv masseoverføring og anvende Ficks lov for å beregne massefluks på tvers av ulike fasegrenser. Videre skal studentene beregne hoveddesignparameteren (f.eks. nødvendig tverrsnittsareal for varmeveksler, antall trinn eller skuffer som kreves for absorpsjonsseparasjon) i utformingen av enhetsoperasjonen. Dette kurset vil også dekke reaksjonskinetikk og reaktordesign. Gjennom emnet legges det vekt på å lage en forbindelse mellom nåværende globale utfordringer, gjennom prosessteknologiske løsninger og nåværende forskning og utviklingstrender mot bærekraftig prosessdesign.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet, skal studentene kunne:
  • forklare forskjellige typer separasjonsprosesser og underliggende mekanisme
  • forklare grunnleggende transportprosesser som masseoverføring og varmeoverføring
  • utføre energi- og materialbalanse på enhetsoperasjoner.
  • beskrive i detalj enhetsoperasjoner som absorpsjon, adsorpsjon, membranseparasjon, varmeveksler og kjemisk reaktor
  • beregne den avgjørende designparameteren for absorpsjon, adsorpsjon, membranseparasjon og varmevekslerenheter.
  • forstå ingeniørproblemene, samle inn data, analysere dataene og bruke passende formuleringer for å løse problemet.

Forkunnskapskrav

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, KJE110 Grunnleggende prosessteknikk

Anbefalte forkunnskaper

Biokjemi eller Cellebiologi

Eksamen / vurdering

Skriftlig skoleeksamen og oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 4/5 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator
Oppgave 1/5 3 Uker Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. Oppgaven er individuell. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for oppgaven. Studenter som ønsker å ta denne vurderingsdelen på nytt, kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning. For den skriftlige eksamenen tilbys det kontinuasjonseksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sachin Maruti Chavan

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesninger, 2 timer øvingsoppgaver og beregninger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kjemiteknikk (TE0099_1) 6
Kjemiteknikk (BIK130_1) 6
Kjemiteknikk (TE0099_A) 6

Åpent for

Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto