Hopp til hovedinnhold

Historie og historiedidaktikk masteroppgave LMHIMAS

I femte studieår skal studentene skrive masteroppgave. Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling basert på egen forskning. Studentene må møte til veiledning og på seminarer under arbeidet med oppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LMHIMAS

Versjon

1

Vekting (SP)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten:

Kunnskaper:

  • ha grundige kunnskaper i å arbeide med faglige problemstillinger, bruke bibliotek, arkiver og andre ressurser
  • ha et reflektert forhold til forskningstradisjoner/-perspektiver knyttet til det historiske fagfeltet

Ferdigheter:

  • ha ferdigheter i å velge og bruke vitenskapelige arbeidsmetoder for å bringe fram ny kunnskap innen fagområdet
  • kunne kritisk vurdere vitenskapelige tekster og forskningsresultater

Generell kompetanse:

  • ha evne til selvstendig arbeid og kritisk vitenskapelig granskning
  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å svare på problemstillinger knyttet til bruk av historie
  • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til historie
Innhold

Masteroppgaven kan ha svært ulike typer problemstillinger. I noen oppgaver inngår både en teoretisk og en empirisk del, der studenten gjennomfører sin egen datainnsamling eller bruker tilgjengelige datakilder som er samlet inn av andre. Masteroppgaven kan også ha et rent historisk eller teoretisk siktemål. Formålet kan for eksempel være å undersøke historiske data, gi oversikt over faglige bidrag for en viktig problemstilling, sammenfatte synspunkter og empiriske funn, og gi en syntese av status ved forskningsfronten. Eventuelt kan det også være å trekke opp sentrale spørsmål for framtidig forskning.

Emnet for masteroppgaven må avklares i samråd mellom student og faglærer(e). Hver student vil inngå en veiledningsavtale med veileder.

Forkunnskapkrav
Må ha fullført 30 studiepoeng på masternivå (bare emne som gjelder i lektorutdanningen).
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave og muntlig prøve 1/1 A - F Alle

Sensuren på masteroppgaven baseres på en vurdering av studentens oppgave og en muntlig eksamen i tilknytning til den. Den muntlige eksamen kan justere vurderingen av masteroppgaven med én karakter.Omfang på oppgaven: 30000 ord +/- 10%, eksklusiv forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, tabeller, litteraturliste og fotnoter.Muntlig prøve: Inntil 45 minutter.Masteroppgaven skal bestå av en frontside, et sammendrag/abstrakt på norsk og på engelsk (på maks 300 ord hver), eventuelt et forord, en innholdsfortegnelse, en oversikt over illustrasjoner, bilder, grafikk og andre dokumenter brukt i oppgaven, selve oppgaveteksten og en litteraturliste.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppgaveseminar 75%

Deltagelse på oppgaveseminar, 75% hvorav presentasjon og opponering er obligatorisk.

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å få adgang til å levere masteroppgaven.

I tillegg må alle andre emner i programmet være bestått. Alternativt må man avlegge eksamen i resterende emner i det samme semestret som innleveringen av masteroppgaven.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Emneansvarlig: Finn Arne Jørgensen
Faglærer: Peder William Chellew Roberts
Faglærer: Jonas Fossli Gjersø
Faglærer: Marie-Theres Fojuth
Faglærer: Dolly Jørgensen
Faglærer: Tyson Ashley Retz
Emneansvarlig: Finn Arne Jørgensen
Studiekoordinator: Signe Ekenberg
Faglærer: Eva Stina Maria Jakobsson
Faglærer: Alexandre Dessingué
Faglærer: David-Alexandre Thomas Wagner
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Arbeidsformer
Individuelt arbeid, veiledning og oppgaveseminar.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto