Hopp til hovedinnhold

Kristendom og jødedom LREL125

Kristendom og jødedom er beslektet med hverandre, med delvis felles historie og hellige tekster. Samtidig er religionene ulike på mange måter, både når det gjelder lære og praksis. Begge har spilt og spiller en sentral rolle som kulturarv og i politikk, samfunnsliv og hverdagsliv og både har og har hatt ulike roller seg imellom. Kristendommen vektlegges mest på grunn av sin aktualitet i norsk kontekst og sin størrelse globalt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LREL125

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

  • kristendom i globalt og lokalt perspektiv, inkludert indre variasjon, ulike typer praksis, sentrale tekster og historiske perspektiv
  • noen sentrale trekk ved jødedom i globalt og lokalt perspektiv, historisk og aktuelt og kjenne eksempler på ulike typer praksis og sentrale tekster

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • bruke kunnskap om kristendom og jødedom til å drøfte utviklingen av disse religionene og hvilke roller de spiller i dag
  • vise hvordan kristne hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i ulike sammenhenger og grupper

Generell kompetanse: 

Etter å ha fullført studiet skal studenten

  • kunne formidle sentralt fagstoff om kristendom og jødedom og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • kunne gjøre bruk av analytisk og kritisk tenkning og forståelse på en måte som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge videre på sin fagkunnskap i fortsatt utdanning eller i yrkeslivet
Innhold
Emnets første del har fokus på kristendom og skal gi en grundig innføring om kristen tro og praksis, både i et globalt perspektiv og slik det kommer til uttrykk i Norge. Emnets andre del gir en innføring i jødedom internasjonalt og i Norge. Religionenes historie belyses, men hovedvekten ligger på deres nåtidige, globale variasjon. Det legges vekt på hvordan religionene arter seg på system-, gruppe- og individnivå. Emnet gir studentene redskaper til å forstå ulike syn og praksiser innenfor religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, hvordan religion ritualiseres, leves ut og inngår i hverdagslige sammenhenger.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Semesteroppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 45/100 A - F Alle
Skriftlig eksamen 55/100 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Innleveringsoppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Tre innleveringsoppgaver

Innlevering av tre korte oppgaver: Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt 3 korte oppgaver knyttet til emnets læringsutbytter, pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes innen angitt frist før studenten kan gå opp til eksamen

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jane Skjoldli
Arbeidsformer

Forelesninger

Drøfte spørsmål i grupper/seminarer

Bruk av digitale verktøy

Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (LREL165) 5
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (REL165) 5
KRL Grunnfag G1B: Kristendommen sin historie, Kristen tro og livstolking (HU0212) 5
Kristen tro og livstolkning. Etikk (KRL120) 5
Kristen tro og livstolkning. Etikk (ÅKR120) 5
Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv (REL110) 5
Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv (MREL110) 5
Religionshistorie (KRL140) 1.5
Religionshistorie (ÅKR140) 1.5
Kristendommens hellige skrift - Bibelen (REL100) 5
KRL Grunnfag G1A: Bibelen (HU0211) 5
Religionsvitenskap, jødedom og islam (REL115) 2.5
Kristendommens historie og Bibelen 2 (ÅKR110) 2.5
Bibelen 1 (ÅKR100) 2.5
KRL Grunnfag G1A (HU0211) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto