Hopp til hovedinnhold

Hinduisme, buddhisme og islam LREL185

Hinduismen og buddhismen har et felles opphav i Sør-Asia og hatt stor påvirkning på hverandre i deres formative periode i klassisk tid. Islam er oppstått i Midtøsten, men har i likhet med hinduismen og buddhismen blitt en global religion som griper inn i politikk, samfunnsliv og hverdagsliv.

Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst, med et hovedfokus på samtidsperspektiver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LREL185

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

  • sentrale trekk ved hinduismens historie, mangfold og praksis
  • sentrale trekk ved buddhismens historie, mangfold og praksis
  • sentrale trekk ved islams historie, mangfold og praksis

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • bruke kunnskap om hinduisme, buddhisme og islam til å drøfte utviklingen av disse religionene og deres roller i moderne samfunn
  • drøfte hvordan hinduistiske, buddhistiske og islamske hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i sine respektive tradisjoner

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten

  • kunne formidle sentralt fagstoff innen hinduisme, buddhisme og islam og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet
Innhold
Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. I tillegg vil vi også tematisere sikhismen. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst. Det legges vekt på religionenes ulike framtredelsesformer relatert til en nyansert religionsforståelse. Emnet gir studentene redskaper til å forstå ulike syn og praksiser i religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, hvordan religion ritualiseres, leves ut og inngår i hverdagslige sammenhenger.  
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Semesteroppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 45/100 A - F
Skriftlig eksamen 55/100 5 Timer A - F

Innleveringsoppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
3 innleveringsoppgaver

Innlevering av tre korte oppgaver. Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt tre korte oppgaver knyttet til emnets læringsutbytter, pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes innen angitt frist før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jon Skarpeid
Faglærer: Marianne Hafnor Bøe
Arbeidsformer

Forelesninger

Drøfte spørsmål i grupper/seminarer

Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum

Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (LREL175) 10
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (REL175) 10
Religionsvitenskap (REL130) 5
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (REL150) 7.5
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (MREL150) 7.5
KRL Grunnfag G2A: Andre religioner og livssyn (HU0213) 7
KRL Grunnfag G2B (HU0214) 5
Religionshistorie (KRL140) 7
Religionshistorie (ÅKR140) 7
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto