Numerisk modellering 1 (MAF310)

Emnet gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MAF310

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset skal gi en innføring i grunnleggende teori og metoder for løsning av beregningsoppgaver med og uten datamaskin. Analyse av avrundingsfeil og avbruddsfeil. Løsning av lineære likningssett med Gauss-eliminasjon og iterative metoder. Behandling av overbestemte likningssett med minste kvadraters metode og normallikninger. Interpolasjon med polynom: Lagranges og Newtons formler. Linearisering med anvendelser på studier av feilforplanting. Ikkelineære likninger: Halveringsmetode, fikspunktiterasjon og Newton_Raphsons metode. Numerisk behandling av rekker og sekvenser: langsom, geometrisk og hurtig konvergens. Numerisk integrasjon og derivasjon. Numerisk behandling av ordinære differensiallikninger: eksplisitte og implisitte metoder.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten
  • Ha kjennskap til fundamentale algoritmer og begreper i numerisk matematikk
  • Kunne anvende disse begrepene for analyse av feilforplanting, løsning av likninger og differensiallikninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, RED102 Fysikk for data/elektro
Grunnleggende Matematikkkunnskaper. 

Eksamen / vurdering

En skriftlig prøve og 2 innleveringsoppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prøve 3/4 4 Timer Bokstavkarakterer
2 innleveringsoppgaver 1/4 Bokstavkarakterer

Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Kandidater med ikke-bestått på innleveringsoppgaven kan ta denne på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.Tillatt hjelpemidler på eksamen er Enkel godkjent kalkulator

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eero Aleksi Kurkela

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

4 timer forelesning og øvelser/uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Numerisk modellering (MAF300_1) 5

Åpent for

Bachelornivå på det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet

Masternivå på det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto