Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet (MBA103)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MBA103

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Forskningsbasert kunnskap er viktig for utvikling av godt barnevern, både med hensyn til kunnskapsutvikling og i forhold til å bygge gode og kompetente tjenester til utsatte barn, unge og familier. Dette emnet skal gi studentene avansert kunnskap og ferdigheter i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Studentene skal også få forståelse for sammenhengene mellom forskning og fagutvikling og innovasjon. Emnet skal gi studentene kompetanse i å gjennomføre selvstendige utrednings- og utviklingsprosjekter innenfor barnevernsfeltet, men også sette dem i stand til å gjøre analyser og reflektere kritisk rundt forhold ved praksis og organisering i feltet i gjennom praksis. Studentene vil også få kompetanse i å avdekke og formidle barnevernfaglige problemstillinger i feltet og til allmennheten.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om ulike kunnskapsparadigme og forklaringsmodeller, og betydningen disse har for valg at metodologisk tilnærming
 • avansert kunnskap om sentrale begreper innen kvalitative og kvantitative metoder, samt aksjonsforskning, fagutvikling og innovasjon
 • avansert kunnskap om forsknings og prosjektdesign, samt etikk i forsknings og utviklingsarbeid innenfor barnevern som fagområde
 • inngående kunnskap om statistiske teknikker for å innhente og analysere store datamengder.
 • inngående kunnskap om kvalitative metoder om å innhente og analysere kvalitative data.
 • avansert kunnskap om forholdet mellom forskningskompetanse, brukerkompetanse og erfaringskompetanse og disse kunnskapsperspektivenes betydning for utviklingen av barnevernsfeltet. 
 • inngående kunnskap om institusjonelle og organisatoriske rammevilkår for innovasjon og fagutvikling i barnevernet.
 • inngående kunnskap om innovasjon og innovasjonsprosesser i tjenesteutvikling og arbeid med barn, unge og familier.
 • avansert kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan brukes til innovasjon, nytenkning og fagutvikling.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og forholde seg kritisk til forskning basert på kunnskap om metoder og kunnskapsperspektiv.
 • anvende kvalitative og kvantitative metoder til å kritisk vurdere og analysere eget og andres materiale.
 • kritisk vurdere metodebruk i tilgjengelig forskning på feltet, og arbeide selvstendig og systematisk med metodiske kunnskaper.
 • anvende statistisk analyse og kritisk vurdere offentlig statistikk. Kandidatene kan samle inn kvalitativt materiale og kunne kritisk vurdere bruken av kvalitative analyser i andres arbeid.
 • samle inn egne data og analysere disse på metodisk adekvate måter. Kjenne til de mulige fallgruver som kan lede til forkasting av sanne synspunkter.
 • evaluere forhold relatert til etikk, validitet og refleksivitet i forskning på sårbare grupper.
 • bruke relevante metoder for å planlegge, gjennomføre og lede prosjekter og prosesser innenfor innovasjon og fagutvikling i barnevernet.
 • bruke forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i fagutviklings- og innovasjonsarbeid innen barnevern.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • anvende kunnskapen på nye områder og bruke dem i fag-, yrkes- og forskningsetiske sammenhenger.
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets terminologi.
 • kommunisere om faglige problemstillinger og validitet og reliabilitet i funn både med andre spesialister og i allmenheten.
 • bidra til faglig og metodisk fundert innovasjon og nytenking.
 • anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor for forskningsmetoder og innovasjon til å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til problemstillinger innenfor barnevernsfeltet.

Forkunnskapskrav

MBA101 Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig individuelt arbeidskrav , Praksisstudier, Nærværskrav

Alle obligatoriske aktiviteter (3) må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Praksisstudier: Bestått to ukers praksis.

Skriftlig individuelt arbeidskrav: Omfang: 2500 ord +/-10% inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th. Studenter vil motta en veiledning med fremovermelding underveis i arbeidet med arbeidskravet.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anne Katrine Folkman

Emneansvarlig:

Kathrine Skoland

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og prosjektarbeid.

Emnet har to ukers praksis.

Praksis

Emnet har to ukers praksis.

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto