Traumer, vold og overgrep- Komplekse problemområder i barnevernsarbeid (MBA201)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MBA201

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet omhandler ulike perspektiver og tilnærminger til vold, overgrep og traumatisering og barnevernsarbeid med slike komplekse problemområder.  Dette er et fordypningsemne knyttet til høykonflikt i familier og vold, krenkelser, kontroll og konflikter i nære relasjoner, generelt i befolkningen og i sårbare grupper/ i majoritet- og minoritetsbefolkningen. Vold i nære relasjoner er et alvorlig og komplekst samfunnsproblem og et felt i bevegelse. Det krever ofte koordinerte tiltak med flere aktører på ulike nivå. Sentralt i emnet er derfor kunnskap om forekomst, utviklingstrekk, ulike perspektiver, forklaringsmodeller og kritisk, flerfaglig og tverretatlig analyse. Sentralt er også håndtering av vold, overgrep og traumatisering og ulike former for forebygging, avdekking og tiltaksarbeid. Gjennom emnet skal studentene på grunnlag av forskningsbasert kunnskap utvikle analytisk og praktisk kompetanse i forståelse, forebygging og bekjempelse av ulike former for vold. Innholdet i emnet skal bidra til økt kompetanse i arbeidet med individer, par, familier, utvidet nettverk og med tverretatlig samarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om sentrale utviklingstrekk i forskningsfeltet vold i nære relasjoner
 • avansert forskningsbasert kunnskap og perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå om vold i nære relasjoner, partnervold, høykonflikt og vold mot barn og unge
 • inngående kunnskap om voldsutøverer og voldsutsattes perspektiver
 • avansert kunnskap om sammenhenger mellom kjønn og minoritetsperspektiver, kulturelle, sosiale, og økonomiske forhold og vold
 • avansert kunnskap om generelle og spesielle forebyggende virkemidler og terapeutiske, behandlende tiltak
 • avansert og kritisk kunnskap om traumer og traumebevisst omsorg

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere ulike perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • anvende flere perspektiv og forståelser som muliggjør ulike løsninger i det barnevernfaglige feltet
 • identifisere og iverksette hensiktsmessige forebyggende og bekjempende tiltak for voksne og barn med ulik fungering og i ulike livssituasjoner og i samarbeid med dem.
 • anvende kunnskap om krenkelser, traumer og traumebevisst omsorg i konkrete situasjoner med barn, unge og voksne i barnevernfaglig kontekst
 • sammen med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere bidra til helhetlig tverrfaglig samarbeid i situasjoner der det er vold eller mistanke om vold
 • anvende relasjonelle kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler og situasjoner

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har evne til medfølende nærhet og kritisk distanse over tema og i arbeidet med vold i nære relasjoner
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske fordringer og dilemmaer i arbeid med mennesker som opplever vold, krenkelser eller konflikter i nære relasjoner

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang 4000 ord +/- 10 % inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav

Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av den obligatoriske aktiviteten vil bli trukket fra eksamen.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Brita Gjerstad

Arbeidsformer

Forelesninger i plenum og refleksjon i grupper. Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og i rollespill og/eller øvelse i praktiske situasjoner.

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram Sosialfag - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto