Masteroppgave i barnevernsarbeid (MBAMAS)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MBAMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Formålet med masteroppgaven er å gi trening i selvstendig vitenskapelig arbeid og fordypning i barnevernfaglige tema. Studenten velger selv tema, problemstilling og metodikk for oppgaven. Den enkelte student får oppnevnt en egen veileder som kan bidra med råd og hjelp i prosessen. Arbeidet med oppgaven stiller høye krav til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid. Det forventes at arbeidet gjennomføres over et semester.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten kan:

 • inngående kunnskap om krav til form og innhold i en akademisk vitenskapelig oppgave
 • inngående kunnskap om sentrale begrep, teori og tidligere forskning innenfor tema som dekkes av masteroppgaven
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer
 • avansert kunnskap om metode og metodologisk tilnærming til innhenting og analyse av data
 • avansert kunnskap om hvordan formidle og drøfte forskningsresultat
 • avansert kunnskap om kritisk analytisk tilnærming til kvalitet i barnevernsforskning

 Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • formulere et forskingsspørsmål som adresserer relevant problemstilling innenfor barnevernets fagområde.
 • plassere en selvvalgt problemstilling i en relevant teoretisk og forskningsbasert ramme.
 • reflektere og beskrive valg med hensyn til forskningsdesign i sammenheng med problemstillingen for oppgaven
 • drøfte og reflektere over masterstudiens validitet, troverdighet og pålitelighet, samt generaliserbarhet der dette er relevant.
 • gjennomføre analyser og presentere funn på en systematisk og vitenskapelig måte.
 • drøfte studiens funn i sammenheng med metodologiske valg, relevant teori og tidligere forskning.
 • diskutere implikasjoner av studiens funn for fremtidig forsking og praksis i barnevernet.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • gjennomføre litteratursøk og utøve kildekritikk i forhold til tekster og forskning med relevans for et fagområde.
 • ivareta og formidle sentrale forskingsetiske prinsipper
 • skrive og utforme en akademisk vitenskapelig tekst på en tilfredsstillende måte

Forkunnskapskrav

MBA101 Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier, MBA102 Barnevernsrettslige tema, MBA103 Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet, MBA104 Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap, MBA201 Traumer, vold og overgrep- Komplekse problemområder i barnevernsarbeid, MBA202 Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv, MBA203 Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger
Alle emner i studieprogrammet må være gjennomført og bestått før innlevering av oppgaven.

Eksamen / vurdering

Masteroppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 0/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Masteroppgave: Den ferdige masteroppgaven skal legges fram for veileder før innlevering. Oppgaven vurderes som et forskningsarbeid. Eksamen består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen er masteroppgaven. Omfang: 20 000 - 22 000 ord. Referansestil: APA 7th. Alle øvrige deler av studiet må være gjennomført og bestått før innlevering av oppgaven. Masteroppgaven må være vurdert til bestått karakter før studentene kan fremstille seg til muntlig prøve. Den foreløpige karakteren som er gitt på den skriftlige masteroppgaven, skal senest kunngjøres 24 timer før tidspunktet for den muntlige prøven.Muntlig eksamen - justering: Den muntlige prøven brukes til eventuell justering av karakteren. Muntlig karakter kan justere masteroppgaven inntil en karakter opp eller ned. Masteroppgave og muntlig eksamen vurderes av både intern og ekstern sensor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan, Nærværskrav

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Prosjektplan: Skriftlig prosjektplan på 8-10 sider. Prosjektplanen skal inneholde begrunnelse for valg av problemstilling, empirisk og teoretisk posisjonering av studien, metodevalg og begrunnelse for disse, databehandling, analyseform og forskningsetiske vurderinger. Prosjektplanen skal godkjennes av emneansvarlig for masteroppgaven i samråd med veileder. Arbeidet med prosjektplanen påbegynnes i 2. semester i forbindelse med individuelt arbeidskrav i metode-emnet, planen videreutvikles i løpet av 3. semester og prosjektplanen leveres i slutten av dette semesteret. Dette legger til rette for at studenter kan velge tematikk fra kurs i 3. semester, eller legge opp prosjekt basert på praksis og i samarbeid med praksisplassene sine. 

Nærværskrav: Deltakelse som opponent og gjennom presentasjon av egen prosjektplan i skriveseminar som avholdes i starten av 4. semester. Det er nærværskrav i skriveseminarene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Siv Oltedal

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning. Nominert veiledningstid er 10 timer. Veiledning kan foregå individuelt eller i gruppe. Det vil bli arrangert et eget skriveseminar der studentene legger fram, gir og får tilbakemelding på det skriftlige arbeidet. Veiledningen kan deles mellom hovedveileder og biveileder ved internasjonal utveksling eller ved andre særskilte forhold.

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto