Barnehagen som forskningsarena (MBV115)

I emnet barnehagen som forskningsarena inkluderes lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver på barn, barndom og barnehage i en mangfoldig og flerkulturell kontekst.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MBV115

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette studieemnet rettes fokuset mot barnehageforskning. Dette inkluderer nyere samfunnsperspektiver på barn, barndom og barnehage i en mangfoldig og flerkulturell kontekst. Både lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver står sentralt. I emnet inngår en introduksjonsdel med tematikk knyttet til det å være masterstudent.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om barnehagen som en lærende organisasjon og dens betydning for livslang læring
  • har overblikk over ulike tradisjoner innenfor internasjonal, nasjonal og lokal barnehageforskning
  • har kunnskap om barnehagens juridiske rammer og styringsdokumenter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • har kunnskap om barnehagen i en politisk diskurs

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan reflektere kritisk over hvilke konsekvenser ulike forskningsfokus og metodiske tilnærminger kan få for forskningsresultater 
  • kan kritisk analysere og forholde seg til vilkår for og dilemmaer knyttet til barnehageforskning
  • kan kritisk analysere forskningspublikasjoner og vurdere anvendelse av ulike forskningsresultater

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan forholde seg kritisk reflekterende til forskning innen barnehagefeltet og ulik anvendelse av forskningsresultater i praksis
  • kan analysere og vurdere juridiske rammer og sentrale styrings- og grunnlagsdokumenter
  • kan kritisk analysere og vurdere aktuelle faglige problemstillinger og dilemmaer opp mot samfunnets rammer og forskning og praksis på feltet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Skriftlig hjemmeeksamen: 4000 ord (+/-10%).Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 70%, Individuell skriftlig hjemmeoppgave

Spesifisering av arbeidskrav:

Individuell skriftlig hjemmeoppgave 2500 ord (+/- 10 %). Som del av skriveprosessen presenterer og leser studenter hverandres oppgaver og gir muntlig respons i et oppgaveseminar.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sara Esmaeeli

Studiekoordinator:

Inger Marie Øglænd

Studieprogramleder:

Margrethe Jernes

Arbeidsformer

Det legges vekt på varierte arbeidsformer som seminar, forelesninger, faglige diskusjoner individuelle litteraturstudier samt refleksjon over andres og egne skriftlige tekster og presentasjoner. Studiet er organisert som samlinger med arbeidsmåter som krever høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon. Samlingene er obligatoriske (70%).

Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto