Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage (MBV125)

I dette emnet tematiseres og granskes perspektiver på barns ulike tilhørigheter. Barns lek, kultur kommunikasjon og estetiske uttrykksmåter belyses fra en interseksjonell synsvinkel.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MBV125

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet inngår som del av den tverrfaglige profilen (1) i masterutdanning i barnehagevitenskap. Emnet bygger på forskning og teori knyttet til barn og barns ulike væremåter i barnehagen, med estetikk, etikk og kommunikasjon som optikk. Med bakgrunn i barns ulike tilhørigheter behandles relasjonelle perspektiver innenfor kunst, estetikk og etikk. Emnet tematiserer de estetiske fagenes muligheter som medierende redskap for ulike former for tilhørighet, læring, utvikling og opplevelse. Emnet belyser barns ulike verdier, språk og estetiske væremåter og drøfter begreper for kvalitet, kommunikasjon og bærekraft. Forskning om barns rettigheter og medvirkning presenteres og problematiseres.

Barns hverdagsliv og læring og ulike læringskulturer i barnehagen knyttes særlig til det flerkulturelle aspektet og til språklige og estetiske læringsprosesser. Emnet vil også behandle den forhandling som skjer i barnehagen i tilknytning til ulike etiske og estetiske aktiviteter og auditive og visuelle uttrykksformer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om nyere forskning på barns tilhørigheter, lek, kultur, samspill og verdier
 • har spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barnehagen som flerkulturell møteplass med rom for ulike livssyn
 • har vitenskapelig kunnskap om barns ulike måter å kommunisere på, deres estetiske og språklige kompetanser og muligheter for medvirkning, samt hvordan disse kan fremmes
 • har forskningsbasert kunnskap om barns utvikling av og ulike vilkår for verbal og visuell tekstkompetanse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende en selvstendig, kritisk og begrunnet forståelse for estetiske, etiske og kulturelle kommunikative praksiser og formidle denne forståelsen
 • kan legge til rette for praksiser som fremmer tilhørighet til en mangfoldig barnegruppe
 • kan gjenkjenne diskurser knyttet til liberalisme, multikulturalisme og konservatisme i Rammeplanen
 • kan sette ord på hvilke estetiske, etiske og kulturelle verdier og mønstre som formidles gjennom kulturuttrykk for og av barn
 • kan omsette begreper for kvalitet, kommunikasjon og bærekraft til handling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk analysere og diskutere perspektiver på barns ulike måter å kommunisere og medvirke på
 • kan kritisk analysere og kommunisere relevante faglige problemstillinger og dilemmaer knyttet til barns perspektiver
 • kan kritisk analysere hvordan barns ulike tilhørigheter kommer til uttrykk og skaper rom for mening i barnehagen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Individuell hjemmeeksamen: 4000 ord (+/- 10%). Oppgaven kan presenteres som artikkel, essay eller paper, og kan gjerne også inkludere empirisk og/eller estetisk materiale som for eksempel billedmateriale, videoopptak, lydopptak og lignende.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 70%, Individuell skrftlig hjemmeoppgave

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Individuell skriftlig hjemmeoppgave: 2500 ord (+/- 10%). Som del av skriveprosessen leser studenter hverandres oppgaver og gir muntlig respons i et oppgaveseminar.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kirsten Halle

Studiekoordinator:

Inger Marie Øglænd

Studieprogramleder:

Margrethe Jernes

Arbeidsformer

Hovedarbeidsformene i dette emnet vil være seminar, forelesninger, faglige diskusjoner individuelle litteraturstudier og refleksjon over andres og egne skriftlige tekster, skriftlige og estetiske arbeider og presentasjoner. Studiet er organisert som samlinger med arbeidsmåter som krever høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon. Samlingene er derfor obligatoriske (70%).

Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto