Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft (MBV135)

Emnet dreier seg om verdier som mangfold, tilhørighet og bærekraft utvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MBV135

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet dreier seg om verdier som mangfold, tilhørighet og bærekraftig utvikling. En vid forståelse av begrepet bærekraft vil legges til grunn for arbeidet innenfor emnet. Samfunns- og naturvitenskapelige perspektiv løftes fram. Emnet skal gi kompetanse i å analysere og kritisk vurdere hvordan barnehagefeltet speiler utfordringer i samfunnet relatert til mangfold, tilhørighet og bærekraft. I emnet vektlegges aktuell forskning og teorier om didaktiske og fagdidaktiske spørsmål og dilemma i pedagogisk arbeid med barn, personalet, foreldre og eksterne samarbeidspartnere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har inngående kunnskap om barnehagen som arena for kulturelt mangfold
  • har spesialisert innsikt i aktuell forskning og teorier om verdier som mangfold og tilhørighet innenfor en barnehagekontekst
  • har inngående kunnskap om forskning på bærekraft knyttet til sosiale, økonomiske, miljømessige og politiske utfordringer med relevans til barnehagehverdagen
  • har faglig og didaktisk kunnskap knyttet til mangfold, tilhørighet og bærekraftig utvikling i barnehagen

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan analysere og diskutere ulike perspektiver på verdier som mangfold, tilhørighet og bærekraft innenfor barnehagefeltet
  • kan legge til rette for likeverdige møter i en mangfoldig barnehagehverdag anvende relevante metoder i arbeid med barnegrupper preget av mangfold i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan kritisk analysere og kommunisere faglige problemstillinger og dilemmaer knyttet til didaktiske spørsmål innenfor barnehagens kunnskapsområder
  • kan analysere og forholde seg kritisk til rådende læringspraksiser i barnehagen
  • kan forholde seg kritisk til egen formidling av verdier og holdninger

Forkunnskapskrav

Studenter som er tatt opp på master i barnehagevitenskap eller på emnet MBV135.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

Individuell hjemmeeksamen: 4000 ord (+/- 10%).  Oppgaven kan presenteres som artikkel, essay eller paper, og kan gjerne også inkludere empirisk og/eller estetisk materiale som for eksempel billedmateriale, videoopptak, lydopptak og lignende.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskrift for UiS, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 70%, Muntlig presentasjon, Individuell skriftlig hjemmeoppgave

Spesifisering av arbeidskrav

Arbeidskrav: Individuell skriftlig hjemmeoppgave: 2500 ord (+/- 10%). Som del av skriveprosessen leser studenter hverandres oppgaver og gir muntlig respons i et oppgaveseminar.

Arbeidskrav: Muntlig presentasjon-knyttet til eksamen. Hver student har 20-30 min.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kristin Grøsvik

Studiekoordinator:

Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Det legges vekt på varierte arbeidsformer som seminar, forelesninger, faglige diskusjoner individuelle litteraturstudier og refleksjon over andres og egne skriftlige tekster, skriftlige og arbeider og presentasjoner. Studiet er organisert som samlinger med arbeidsmåter som krever høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon. Samlingene er derfor obligatoriske (70%).

Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto