Overganger (MBV155)

I barns liv vil det være minst tre overganger der sammenhenger og brudd blir aktualisert; 1) overgang mellom hjem og barnehage, 2) overganger innad i barnehagen og 3) overgang mellom barnehage og skole. I emnet overganger tematiseres, belyses og utforskes disse overgangene og vilkårene for at de skal kunne bli gode. Det innebærer kunnskap om barns opplevelser av og erfaringer med overganger, barnehagelærerens rolle i ledelse av overganger og praktiske forordninger, informasjon og samarbeidsformer i og omkring barns overganger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MBV155

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom dette studieemne er målet at studentene skal tilegne seg kunnskap om spenninger og dilemmaer som kan oppstå i møte mellom barns behov og institusjonelle og samfunnsmessige forventninger og krav. Studentene skal kunne diskutere dagens overgangsordninger i et internasjonalt perspektiv og utvikle forståelse og kunnskap om betydningen av sammenheng og godt samarbeid mellom alle aktører i barns overganger. Studentene forventes å være aktive og bidra til kunnskapsutvikling på feltet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har forskningsbasert kunnskap om utfordringer og muligheter i overganger
 • har kunnskap om likheter og forskjeller mellom ulike kulturer som inngår i barns overganger
 • har kunnskap om betydningen av språk
 • har kunnskap og innsikt i barns erfaringer og opplevelser med overganger med fokus på sosiale relasjoner
 • har inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med overganger og samarbeid med andre
 • har kunnskap om forskning og teori som angår vilkår for ledelse av samarbeid om overganger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk analysere, kommunisere og diskutere faglige problemstillinger og dilemmaer knyttet til barns overganger
 • kan ta ulike aktørers perspektiv i arbeidet med barns overganger
 • kan gå inn i konstruktive samarbeid med aktører i ulike kulturer om barns overganger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og kritisk vurdere barnehagers overgangspraksiser i lys av barns behov og institusjonelle og samfunnsmessige forventninger og krav
 • kan analysere og kritisk vurdere likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike arenaer og kulturer som inngår i barns overganger
 • kan analysere og kritisk vurdere samarbeid mellom alle aktører i overganger i barns liv, og med utgangspunkt i kunnskap og ferdigheter bidra til å ivareta barnets beste

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen og muntlig prøving

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig hjemmeeksamen 3/5 10 Uker Bokstavkarakterer Alle
Muntlig prøving 2/5 Bokstavkarakterer Alle

Individuell skriftlig hjemmeksamen  Omfang 3500 ord (+/-10%).Muntlig prøving.Begge eksamensdelene må være bestått for å kunne få endelig karakter i emnet.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriflige tekster, Presentasjon i gruppe, Obligatorisk tilstedeværelse

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: To individuelle skriftlige tekster med presentasjon knyttet til for eksempel små forskningsprosjekt. Omfang 2 x 1200 ord (+/-10%)

Arbeidskrav: Presentasjon i gruppe med utgangspunkt i tematikken overganger i barnehagealder.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Sara Esmaeeli

Studieprogramleder:

Margrethe Jernes

Studiekoordinator:

Inger Marie Øglænd

Emneansvarlig:

Lars Yngve Rosell

Arbeidsformer

Arbeidsformene i emnet vil være preget av studentaktive læringsformer med ulike typer læringsaktiviteter i seminarer, litteraturstudier, gruppearbeid og diskusjoner. Studentene skal, individuelt og i grupper, gjennomføre små forskningsprosjekt i kursets ulike deler. Disse skal presenteres og diskuteres i plenum. Samlingene er derfor obligatoriske (70 %).

Deler av emnet kan foregå i samarbeid med UiS sine internasjonale samarbeidspartnere. Dette kan gi muligheter for en utvidet studentutveksling.

Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto