Masteroppgaven (MBVMAS)

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskaplig arbeid med relevans for det barnehagepedagogiske fagfeltet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MBVMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

40

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal planlegge, gjennomføre og skrive frem en masteroppgave der de viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder som har relevans for oppgavens problemstilling. Masteroppgaven kan være av teoretisk og/eller empirisk art, og det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og /eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har spesialisert og forskningsbasert kunnskap om masteroppgavens valgte tematikk
 • har innsikt i vitenskapelig tenkemåter for å besvare faglige problemstillinger
 • har overblikk og innsikt i forskningsbidrag som er relevante for arbeidet med egen masteroppgave

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid på masternivå i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • kan gjøre bruk av digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i mastergradsarbeidet
 • kan analysere og se sammenhengen mellom begreper og teorier, trekke slutninger i arbeidet med masteroppgaven på en selvstendig måte og kritisk begrunne faglige valg
 • kan anvende teori og forskningsmetode i arbeidet med konkrete problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere og drøfte faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
 • kan drøfte, analysere og kritisk vurdere eget og andres mastergradsarbeid
 • kan initiere og medvirke konstruktivt, analytisk og kritisk i faglig endrings- og utviklingsarbeid innenfor barnehagefeltet
 • kan mestrer akademisk skriving og kan formulere seg både muntlig og skriftlig på en presis og forståelig måte
 • kan gjennomføre et forskningsarbeid på masternivå med etisk bevissthet og faglig integritet

Forkunnskapskrav

MBV115 Barnehagen som forskningsarena, MBV155 Overganger i barns liv, MBV160 Vitenskapsteori og forskningsmetode
Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle emner i mastergradsstudiet. For å begynne på masteroppgaven må studentene også ha fått godkjent en prosjektskisse for dette arbeidet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 10 Uker Bokstavkarakterer Alle

Det totale omfanget av Masterstudiet i barnehagevitenskap er på 120 studiepoeng (se detaljer i programplanen). Av disse utgjør masteroppgaven 40 studiepoeng. Det vil si at arbeidet med masteroppgaven tilsvarer mer enn fulltidsstudium ett semester. Omfanget på masteroppgaven skal være på 30 000 +/- 10 %ord. Skriver to kandidater sammen, skal oppgaven være på 40 000 ord +/- 10%. Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget. Skrifttype Times New Roman størrelse 12, Calibri størrelse 11 eller lignende, og linjeavstand 1,5.En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en masteroppgave. En kandidat som ikke har bestått masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Veiledning inntil 12 timer
Studenten har rett på veiledning inntil 12 timer. Vilkår for å gå opp til eksamen er minimum 4 timer veiledning.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Margrethe Jernes

Emneansvarlig:

Margrethe Jernes

Studiekoordinator:

Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Mastergradsoppgaven er et selvstendig faglig og forskningsmessig arbeid med veiledning.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto