Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

Drama- og teater kommunikasjon i interkulturell kontekst er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama- og teater som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å utforske og skape teater som inkluderer og engasjerer barn og unge, i en flerkulturell kontekst. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama- og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole, barne- og ungdomsteater, og andre kultur- og fritidstilbud. Teaterinstruktøren og lærerens rolle i drama- og teaterarbeidet vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL0083

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema som vil ha overlappende innhold og bygge på hverandre. De vektlegges noenlunde likt og er obligatoriske fordi det praktiske, pedagogiske og teoretiske integreres både innen og på tvers av disse fem temaene. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og kulturliv. Digitale verktøy blir benyttet i undervisningen i drama- og teater kommunikasjon. Innholdet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte, og studentenes egenutvikling i faget står sentralt.

Teaterets uttrykksformer

Eksperimenterende arbeid og skapende fantasi skal framheves og utforskes på dette nivået. Det innebærer fordypet arbeid med teaterets uttrykksformer. Økt bevissthet om og god kjennskap til teaterets virkemidler danner grunnlag for videreutvikling og ekspressiv bruk av kropp og stemme.

Utforskende drama- og teaterarbeid

Gjennom teaterets uttrykksformer og virkemidler utforskes fagstoff, eksistensielle tema og ulike kunstneriske uttrykk. Drama og teater som læringsform er pedagogikk omsatt i handling og fokuserer på kommunikasjon og formidling. Via utforskende drama- og teaterarbeid, gjennom estetiske læringsprosesser, får studentene kunnskaper om læring gjennom sansning og tenkning, samt i estetiske uttrykksformer i en interkulturell kontekst.

Teaterproduksjon

Fordypning i de ulike sidene ved en teaterproduksjon. Eksperimentering med teaterformer, dramaturgiske modeller, ulike spillestiler og sjangre gjennom ekspressiv bruk av dramatiske virkemidler i scenerommet har en sentral plass i dette emnet.

Fagteori

Kunstpedagogikken og teaterteori er grunnlaget for emnet. Vektingen mellom teaterkunst og pedagogikk har variert gjennom tidene, og på ulike måter påvirket drama- og teaterfagets innhold, utvikling og samfunnsmessige betydning. Et solid teoretisk fundament gir grunnlag for praktisk arbeid og kritisk refleksjon.

Kunstfagdidaktikk

I nær tilknytning til undervisningspraksis utdypes og utfordres studentenes evne til didaktisk refleksjon omkring teater- og dramaarbeid for og med barn og unge. I det praktiske arbeidet får studenten utvikle sin rollen som lærer, veileder og teaterinstruktør.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama og teater som kunstfag og kunstpedagogikk
 • Ha kunnskap om hvordan drama og teater kan anvendes i estetiske læringsprosesser
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved nyere tids teater i en internasjonal kontekst
 • Ha kunnskap om dramaturgi, regi, scenografi og skuespillerkunst
 • Kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder innen fagfeltet
 • Ha kunnskap om drama- og teater kommunikasjon i en interkulturell kontekst
 • Ha kunnskap om bruk av teknologiske virkemidler og nye medier i det skapende drama- og teaterarbeidet.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om komposisjon, visualitet og scenerom i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
 • Kunne anvende sin kunnskap om samtidsteater i arbeid med egne produksjoner av scenekunst med et særlig fokus på regi, skuespillerarbeid og dramaturgi
 • Kunne beskrive, fortolke og vurdere kunstnerisk og skapende arbeid og kunne anvende denne kunnskapen kritisk og konstruktivt i tilbakemeldingssituasjonen
 • Ha utviklet et reflektert og erfaringsbasert forhold til drama- og teaterfaglig undervisning
 • Kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom drama og teater
 • Kunne anvende relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven
 • Kunne beherske og aktivt bruke digitale verktøy i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne initiere og lede kreative prosesser i skapende og lærende fellesskap, samt ha evne til kritisk refleksjon over egen praksis
 • Kunne stimulere til læring via skaperglede, engasjement og utforskertrang gjennom bruk av drama og teater som estetisk læringsprosess
 • Kunne anvende dialog som grunnlag for sosial læring, og formidle verdien og betydningen av empati, respekt og vennskap i et skapende arbeid.
 • Ha kompetanse til å bidra med kritisk tenkning, etisk bevissthet og innovasjon i samarbeid med andre
 • Kunne formidle kunnskap gjennom skapende estetiske læringsprosesser og kunstneriske uttrykk
 • Kunne styrke den mangfoldige og flerkulturelle dimensjonen i eget drama- og teaterarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Arbeid med barn og unge, drama i videregående opplæring, flerkulturelt arbeid, lektorutdanning eller andre humanistiske studier

Eksamen / vurdering

Fordypningsoppgave og praktisk gruppeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Fordypningsoppgave individuell eller i gruppe 1/2 2 Uker Bokstavkarakterer
Praktisk gruppeoppgave med samtale 1/2 5 Dager Bokstavkarakterer

Fordypningsoppgaven:Studentene velger selv om de vil gjøre fordypningsoppgaven individuelt eller i gruppe. I fordypningsoppgaven skal studentene enten skrive en akademisk tekst med valgt problemstilling, eller utvikle et performativt produkt knyttet til teaterfag og/eller kunstfagdidaktikk, med tilhørende refleksjonstekst. FOU-oppgaven leveres i sin helhet i Inspera (performativt produkt må dokumenteres med f.eks. filmopplasting) til fastsatt tid. Oppgavene skal reflektere sentrale praktiske eller teoretiske problemstillinger knyttet til drama- og teaterstudiet. Ved gruppeinnlevering gis det en felles gruppekarakter. Omfanget for fordypningsoppgaven som akademisk tekst er 3000 ord (+/- 10%) ved individuell oppgave og 5000 ord (+/- 10%) ved gruppeoppgave. Omfanget for refleksjonsteksten både som individuell og gruppeoppgave er 1000 ord (+/- 10%). Tidsramme: 2 uker.Praktisk gruppeeksamen med samtale:Praktisk gruppeeksamen skal være en teaterproduksjon etterfulgt av en samtale med sensor. Dette gir grunnlag for en individuell vurdering. Denne eksamen går over 5 dager, og arbeidet skal ende i en scenisk presentasjon avgrenset i tid. Både forberedelsen, fremføringen og refleksjonen over arbeidet som er gjort, som kommer frem i samtalen med sensor, vil være grunnlag for den individuelle vurderingen.Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav

Drama er et praktisk og teoretisk studium og all undervisning og veiledning er obligatorisk. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Inntil 20% fravær. Følgende må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

 • Studentene oppfordres til å delta på en studietur for å se minimum fem profesjonelle forestillinger for barn/unge. Disse vil bli analysert og vurdert gjennom gruppesamtaler underveis. Studieturen vil vare 3-4 dager. Alternativet for dette arbeidskravet vil være at studentene selv ser fem teaterforestillinger for barn/unge og skriver individuelle forestillingsanalyser til hver av disse.
 • Studenten skal ha sett minst 5 profesjonelle teaterforestillinger for voksne utenom studieturen.
 • Utvikle og gjennomføre et forumspill i gruppe med tematikk fra det flerkulturelle samfunn for en gitt målgruppe.
 • Utvikle og gjennomføre, i gruppe, en forestilling med drama- og teaterpedagogisk bearbeiding. Dette skal gjennomføres minimum seks ganger i grunnskolen eller ved en kulturinstitusjon og analyseres i en skriftlig individuell refleksjonsoppgave på 1500 ord (+/- 10%).
 • Levere en skriftlig oppgave i drama- og teaterteori 2500 ord, (+/- 10 %).
 • Gjennomføre et teaterprosjekt for et eksternt publikum. Forestillingen spilles seks ganger.
 • Gjennomføre praksis.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Lidia Cangiano

Emneansvarlig:

Berit Aarrestad

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Studiet vil bli delt inn i perioder og undervisningen vil i hovedsak være prosjektorientert. Læringsformene vil veksle mellom teoretiske og praktiske, utforskende, kreative, mer analytiske problemløsende arbeidsmåter individuelt og i grupper av varierende størrelser. Undervisningen har ulike tilnærminger og former som forelesning, demonstrasjon, diskusjon, prosjektarbeid, spill og framføring, selvstudium, veiledning og praktisk arbeid med i et flerkulturelt samfunn.

Praksis

15 dager veiledet praksis.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Drama og kulturell kommunikasjon (GLU0083_1) 30

Åpent for

Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto