Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn) (MGL1002)

Kunst og håndverk 1 gir en generell innføring i analoge og digitale kunst- og designprosesser. Studiet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid og teoristoff som gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle idéer og fagdidaktikk innen kunst og håndverksområdet. Innholdet i alle tema vil bestå av tre komponenter: Praktisk skapende arbeid, fagdidaktikk og kunst og kulturforståelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL1002

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i alle områdene vil bestå av tre komponenter: Praktisk skapende arbeid, fagdidaktikk og kunst og kulturforståelse.

Del 1. Praktisk skapende arbeid

Det praktiske skapende arbeidet vil være temaorganisert med utgangspunkt i kjerneelementene og kompetanse mål for gjeldende læreplanen i faget kunst og håndverk for grunnskolen. Studentene vil få erfaring med ulike analoge og digitale teknikker innen to- og tredimensjonale uttrykksformer. Visuell kommunikasjon vil være et tema som går som en rød tråd gjennom hele emnet.

Det praktisk skapende arbeidet er inndelt i følgende tema: Dialog med kunst, natur og sosiale relasjoner, dialog med kunst og animasjon, digitale muligheter og grafiske trykketeknikker, arkitektur som utgangspunkt for å skape analoge og digitale bilder, tverrfaglige tema som utgangspunkt for skulptur i tekstile materialer, håndverkverksteknikker i utforming av tre og leire. 

Samtidens kunst og kultur vil være kilde til opplevelser og inspirasjon til eget skapende arbeid i ulike materialer og teknikker. Fokuset i studiet vil bli rettet inn mot analoge og digitale bilder som uttrykksform og kommunikasjonsmiddel og mot studentenes egen bildefremstilling, eksperimentering og utforsking av ulike materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som form, farge, komposisjon og tekstur. Oppsøkende virksomhet og teori om arkitektur i lokalmiljøet vil danne utgangspunkt for studentenes eget bildeskapende arbeid. Studentene vil få erfaring med ulike medium og teknikker som tegning, maling, animasjon og ulike digitale teknikker for å visualisere og uttrykke idéer, løse problemstillinger og forme bilder. Digitale verktøy vil også bli brukt som hjelpemiddel i skapende prosesser, digitale presentasjoner og formidlingsformer.

Tverrfaglige tema vil være utgangspunkt for å skape skulpturer i ulike tekstile teknikker kombinert med andre materialer. Gamle tekstile teknikker (eksempelvis toving, vev, broderi) som står sentralt i vår kulturarv vil gjennom skapende arbeid bli satt i sammenheng med dagens samtidskunst. Skulpturområde vil omfatte utforskning av skulptur som estetisk, visuelt og taktilt medium med vekt på fremstilling av ulike tredimensjonale uttrykk. Undervisningen med skulptur vil bli rettet mot prinsipper i oppbygging av form, estetiske virkemidler, skulptur og rommet og valg av hensiktsmessig materialer, redskaper og teknikker og håndverk.

Undervisningen vil også omfatte håndverksferdigheter, materiallære og teknikker i tre og leire. På tre- og leireverkstedene vil studentene arbeide med design av ulike produkt i et bærekraftig og miljømessig perspektiv. Studentene vil få grunnleggende opplæring i maskinbruk, håndverktøy og HMS på treverkstedet.

Del 2. Kunst og kulturforståelse

Studiet tar sikte på å gjøre studentene kjent med norsk og europeisk kunst. Studiet fokuserer på kunst og arkitektur i lokalmiljøet gjennom oppsøkende virksomhet. Teori om kunst og formkultur vil bli satt inn i en pedagogisk sammenheng; kunst som kilde til innsikt, forståelse, opplevelse, refleksjon og inspirasjon for skapende arbeid. Studiet vil også inneholde bildeanalyse, grunnleggende kunstteorier og bildegrammatikk/visuell kommunikasjon. Temaene i kunst og formkultur vil også være med å danne bakgrunn for studieturen som ligger til emnet Kunst og håndverk 2.

Del 3. Fagdidaktikk

Fokus i studiet er rettet mot læreren som kulturbygger og eleven som aktør i skapende prosesser. Fagdidaktikken skal sette studentene i stand til å planlegge og tilrettelegge for undervisning i faget på en god og reflektert måte i henhold til gjeldende læreplaner.

Tema for fagdidaktikken vil være:

- læreplanen i kunst og håndverk for grunnskolen

- ulike perspektiv på kreativitet og skapende prosesser

- dialog med kunst: leken, det narrative, det dialogiske, det erfaringsbaserte, der skapende og det relasjonelle.

- kunsten betydning for individ og samfunn

· faget kunst og håndverk i et postmoderne flerkulturelt samfunn

· kommunikasjon, meningsskaping, identitet og dannelse. Visuell kommunikasjon, demokrati og medborgerskap

· læreren som kulturbygger

· læreren som tilrettelegger og veileder for barn i skapende prosesser

· den dobbelte didaktikk

· barns utvikling i todimensjonale formuttrykk

· vurdering i faget kunst og håndverk

- tverrfaglig undervisning som et potensial for kunst- og designprosesser og erfaringsbasert undervisning i materialer som grunnlag for kunnskap i andre fag og tverrfaglige tema.

- grunnleggende ferdigheter i faget kunst og håndverk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike materialer, redskaper, teknikker og estetiske virkemidler innen analogt og digitalt arbeid med bilde, skulptur, design og arkitektur
 • har kunnskap om faget som kilde til erkjennelse, dannelse, meningsskaping, kommunikasjon og identitetsutvikling
 • har kunnskap om psykologiske, kulturelle og sosiale faktorer som virker inn på barn og unges visuelle språk, kreativitet, lek og identitet
 • har kunnskap om det visuelle språkets rolle som byggestein for å ivareta og videreutvikle et demokrati i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om kunstteori og hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være en ressurs for skapende arbeid og organisert læring
 • har kunnskap om hovedretninger innen norsk og europeisk kunst, samt kunst og arkitektur i lokalmiljøet
 • har kunnskap om læreren som leder, tilrettelegger og veileder for barn og unges skapende prosesser, kunstopplevelser og refleksjon
 • har kunnskap om hvordan kunst- og designprosesser kan utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede og evne til å løse problemer
 • har kunnskap om bærekraftige materialer og produksjonsprosesser

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utvikle en idé til ferdig form i ulike materialer
 • kan eksperimentere med ulike materialer, redskaper, teknikker og estetiske virkemidler
 • kan bruke kunst, design, arkitektur, nærmiljøet og ulike tema som utgangspunkt for eget skapende arbeid og i undervisningssammenheng
 • kan anvende digitale verktøy i skapende arbeid
 • kan lage utstillinger av visuelle produkter
 • kan bruke enkle analyseverktøy og formidle kunst og formkultur på varierte måter
 • kan planlegge og vurdere undervisning med utgangspunkt i gjeldende læreplan for grunnskolen
 • kan tilrettelegge undervisning i grunnskolen slik at grunnleggende ferdigheter blir en naturlig del av faget

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bruke kunst, kultur og elevenes erfaringsverden som ressurs og utgangspunkt for oppgaver og faglige samtaler
 • har innsikt i og kan drøfte faget kunst og håndverks rolle i skolen i et moderne flerkulturelt samfunn med tanke på identitet, danning, kommunikasjon, bærekraftig utvikling og demokratisering
 • kan tilrettelegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen
 • kan bruke faget kunst og håndverk i tverrfaglig og tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjon i opplæringen i samhandling med andre fag og som en del av skolehverdag generelt

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Refleksjonsoppgave og praktisk estetisk framlegg

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Refleksjonsoppgave 3/10 Bokstavkarakterer
Praktisk estetisk framlegg 7/10 Bokstavkarakterer

Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.Del 1: Refleksjonsoppgave. Vekting 3/10. A-F.En individuell oppgave, hjemmeeksamen, der studentene reflekterer rundt et gitt tema som er tatt opp i undervisningen. Oppgaven skal være knyttet opp mot pensum eller en tidsaktuell artikkel som fokuserer på det valgte tema. Omfang 3000 ord +/- 10 %.Del 2: Praktisk estetisk fremlegg. Vekting 7/10. A-F.Individuelt fremlegg av praktisk skapende arbeid med skriftlige og visuelle prosessdokumentasjoner innen fem ulike tema. Individuelt praktisk skapende arbeid består av ferdige produkt og prosess innen områdene bilde, skulptur og design som er produsert i løpet av semesteret. En av oppgavene skal bestå av en skriftlig og visuell dokumentasjon hvor studentene bruker kreativitetsteori som rammeverk for presentasjonen og som utgangspunkt for egne prosessrefleksjoner fra idé til ferdig produkt (ca. 2000 ord). For de andre dokumentasjonene skal den skriftlige delen være enkel og bestå av kommentarer til skisser, foto, utprøvinger og eksperiment med materialer/teknikk/estetiske virkemidler fra idé til ferdig produkt. Ved semesterstart får studentene en liste over fremleggene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisningsopplegg, Obligatorisk arbeidskrav, Obligatorisk oppmøte, 70%
 • Timeplanlagt praktisk skapende arbeid og teori som er knyttet opp mot arbeid på verksteder er obligatorisk.
 • Gruppearbeid i fagdidaktikk, kunstanalyse og kunstekskursjoner i nærmiljøet er obligatorisk og må være godkjent for å gå opp til eksamen.
 • Gruppeoppgave i animasjon. Oppgaven er obligatorisk og må være godkjent for å gå opp til eksamen.
 • Gruppeoppgave hvor studentene skal produsere et fagdidaktisk undervisningsopplegg knyttet til et eller flere av hovedområdene i grunnskolen. Oppgaven kan inneholde både kunsthistorie og fagdidaktikk. Omfang: ca. 3000 ord. Oppgaven er obligatorisk og må være godkjent for å gå opp til eksamen.
 • Ved fravær fra obligatorisk undervisning vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert godkjenning eller underkjenning av studiet, men som hovedregel kreves det minimum 70% tilstedeværelse i emnet.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Studiet vil bestå av en veksling mellom eget skapende arbeid og møte med kunst, arkitektur og design. Skapende arbeid, fagdidaktikk og kunst og kulturforståelse vil i perioder bli integrert slik at det kan fremme en helhetsforståelse for faget. I andre perioder vil disse komponentene bli organisert atskilt. Arbeid på ulike verksted, forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, museums- og galleribesøk og ekskursjoner i nærmiljøet vil være arbeidsformer på studiet. Det vil være en veksling mellom sanseinntrykk, formell kunnskap, analyse, refleksjon, fabulering og handling i materialer. Veiledning og tilbakemelding fra faglærere og medstudenter gis både underveis og til slutt i studiet.

Praksis

15 dager med veiledet praksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto