Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1050)

Emnet gir innsikt i samfunnsfaget, og har en skolerelevant tilnærming til fagets hovedområder: samfunnskunnskap, historie og geografi. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barneskolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL1050

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I samfunnsfaget skal studentene gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring, utvikle evna si til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger. Samfunnsfag1 skal forberede studentene til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 1.-7. klassetrinn, med særlig vekt på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • Kunnskap om historieforståelse og historiebruk
 • Kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk og økonomi
 • Kunnskap om demokrati, politisk og økonomisk deltakelse
 • Kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge siden middelalderen
 • Kunnskap om sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • Kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • Kunnskap om sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning
 • Beskrive og analysere globale konflikter
 • Fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
 • Arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta- og teorigrunnlag
 • Kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • Vurdere og bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • Bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
 • Kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • Forstå aktuelle samfunnsforhold både i et nåtidig og i et historisk perspektiv
 • Reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • Kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

FoU-oppgave og muntlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FoU-oppgave 1/2 Bokstavkarakterer
Muntlig prøve 1/2 45 Minutter Bokstavkarakterer

FoU-oppgaven skrives (og leveres) i gruppe og skal være på 5000 ord (+/- 10 %) inkludert fotnoter eksklusive litteraturliste. Dette tilsvarer ca. 15 sider. Det gis veiledning fortløpende. FoU-oppgaven vektes 50 %. Det er gruppen som gruppe som gjør oppgaven. Kandidaten må derfor oppgi kandidatnummer på alle gruppemedlemmene i den aktuelle besvarelsen. Hvis noen ønsker å gjøre individuelt, må begrunnet søknad sendes til emneansvarlig.Muntlig eksamen avholdes mot slutten av semesteret og er individuell. Den varer inntil 30 minutter. Muntlig eksamen vektes 50 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3, Kunnskapsquiz, Studiebesøk/eksursjoner, 70% fremmøte

Studentene må bestå en kunnskapsquiz. For å bestå må 90% av svarene være riktige. Alt gjennomgått pensum fram til quizen avholdes kan inngå som spørsmål.

De tre arbeidskravene i faget vil kunne være skriftlige innleveringer (inntil 5 sider) eller muntlige/multimodale oppgaver. Hver oppgave må ha en måloppnåelse av «middels» eller høyere for å bli godkjent. Arbeidskravene vil være spesielt tilpasset semesterets temabolker.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Det arrangeres kun studiebesøk og ekskursjoner i nærområdet og er av en varighet på inntil 8 timer. Deltagelse er nødvendige for å kunne nå læringsutbyttene. De eksemplifiserer og konkretiserer pensum og er obligatoriske. Det gis ikke fritak fra studiebesøk og ekskursjoner. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.

Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves minst 70% tilstedeværelse i øvrig undervisning.

Alle arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Frode Fanebust

Faglærer:

Tord Austdal

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene.

Praksis

Studentene skal ha 3 uker med veiledet praksis.

Studenten skal planlegge, gjennomføre og vurdere elevenes læringsarbeid på en selvstendig måte. Videre kunne ta hensyn til elevers ulike forutsetninger og også deres kulturelle bakgrunn, og derved vise evne til tilpasset undervisning.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto