Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1051)

Dette emnet gir innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barneskolen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL1051

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I samfunnsfaget skal studentene gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring, utvikle sin evne til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger. Særlig vekt skal legges på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål.

Tre kriger, første verdenskrig, andre verdenskrig og den kalde krigen, står sentral i historieundervisningen. I samfunnsfagundervisningen er et viktig tema migrasjon og integrasjon, før og nå. Dessuten står menneskerettigheter og demokrati sentralt, herunder urfolksrettigheter. Olje og gass historie og politikk er en viktig ingrediens, både for å forstå vår nasjonale og lokale historie, men også for å diskutere økonomi og bærekraft.

Didaktikk for samfunnsfagene er et gjennomgående tema.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • Kunnskap om utvalgte teorier og metoder innen faget.
 • kunnskap om utvalgte tema i fagdidaktisk teori og forsking
 • Kunnskap om sentrale problemstillinger knytte til statsdanning, menneskerettigheter, medborgerskap og demokrati
 • Kunnskap om samer som urfolk og kjennskap til urfolksproblematikk i internasjonalt perspektiv
 • Kunnskap om samspillet mellom menneske og natur med vekt på ressursfordeling og bærekraftig utvikling
 • Kunnskap om økonomiske strukturer, verdiskaping, makt og marked

Kunnskap om utvalgte konflikter og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene
 • Kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring  på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever
 • Kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov
 • Finne, vurdere og tolke ulike typer kilder og bruke dette i arbeidet med å utvikle elevene sin kritiske kompetanse og kreativitet
 • Planlegge, lede og vurdere læringsarbeidet med særlig vekt på begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter
 • Kan legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgerskap, samarbeid og konfliktløysing

Generell kompetanse 

Studenten kan:

 • Legge til rette for at elevene kan reflektere over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenking og kreativitet
 • Legge til rette for at elevene skaffer seg overblikk over perioder og utviklingsmønster, og for refleksjon over hvordan historie og kultur blir etablert
 • Kan bidra til endringsprosesser og samfunnsfaglige nytenking i skolen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringa

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Mappevurdering og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 6/10 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 4/10 30 Minutter Bokstavkarakterer

Mappen utarbeides gjennom semesteret. Studentene skal bearbeide tre arbeidskrav (1, 2 og 4) som skal leveres samlet mot slutten av semesteret som en mappe.Omfang på mappeelementene står definert under obligatoriske arbeidskrav.Gruppeoppgavene blir gjennomgående i gruppe fra begynnelse til slutt (normalt 4 personer). Det er gruppen som gruppe som gjør oppgaven, og det er gruppen som bearbeider etter underveisevaluering. Kandidatene må derfor oppgi kandidatnummer på alle gruppemedlemmene i de aktuelle besvarelsene. Hvis noen ønsker individuell mappe må begrunnet søknad sendes til emneansvarlig.Det gis en samlet karakter (A-F) for mappen.Ved stryk kan gruppen velge mellom å bearbeide de allerede innleverte elementene, eller velge å erstatte et eller flere element med nye bearbeida elementer. Ved stryk vil gruppen ikke få mulighet til videre veiledning. Den bearbeida mappen blir levert i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen.»Den muntlige prøven er individuell og på inntil 45 minutter. Vektes 40 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3, Studiebesøk/Ekskursjoner, 70% frammøte, Arbeidskrav 4, Arbeidskrav 5, Kunnskapsquiz

Arbeidskrav er innlevering av oppgaver av ulik størrelse og leveres for godkjenning på ulike tidspunkt gjennom semesteret. Mot slutten av semesteret leveres arbeidskrav 1, 3 og 4 til mappevurdering. 

Omfang på mappeelementene (linjeavstand 1 ½, Times New Roman);

Arbeidskrav 1 (gruppe): 4000-5600 ord.

Arbeidskrav 2 (gruppe): 2200-2400 ord

Arbeidskrav 3 (muntlig):ca 15 minutter

Arbeidskrav 4 (individuell): multimedia (video/podcast etc)

Arbeidskrav 5 (gruppe): 1500-2400 

Studentene må bestå en kunnskapsquiz. For å bestå må 90% av svarene være riktige. Alt gjennomgått pensum fram til quizen avholdes kan inngå som spørsmål. 

Det arrangeres kun studiebesøk og ekskursjoner i nærområdet og er av en varighet på mellom 2 og 8 timer. Deltagelse er nødvendige for å kunne nå læringsutbyttene. De eksemplifiserer og konkretiserer pensum og er obligatoriske. Det gis ikke fritak fra studiebesøk og ekskursjoner. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.

Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves minst 70% tilstedeværelse i øvrig undervisning.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Alle arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Frode Fanebust

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger, estetiske arbeidsprosesser  og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene.

Praksis

15 dager praksis

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto