Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1051)

Dette emnet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget gjennom utvalgte geografiske områder, historiske epoker og samfunnsfaglige prosesser. Det blir lagt vekt på studentaktiv undervisning slik at studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter som åpner for utvidet forståelse av sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og ulike læringsprosesser i skolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL1051

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I samfunnsfaget 2 skal studentene fordype seg i utvalgte geografiske områder, historiske epoker og samfunnsfaglige prosesser. Emnet skal også åpne for utvidet forståelse av sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og ulike læringsprosesser i skolen. Studentene skal utvikle sin evne til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon. Særlig vekt skal legges på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Samfunnsfagsdidaktikk er et gjennomgående tema spesifikt relatert til 1.-7.-løpet.

Konflikt, politiske system og ulikhet, menneskerettigheter, demokratisk kompetanse, samt samspillet mellom mennesker, natur, kultur og urfolksrettigheter står sentralt. Dessuten diskuteres migrasjon og inkludering. Bærekraft og energi inngår som viktige temaer både for å forstå vår lokale, nasjonale og globale historie.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • Dybdekunnskap om utvalgte teorier og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap.
 • Dybdekunnskap om utvalgte tema i fagdidaktisk teori og forsking om samfunnsfag i skolen.
 • Dybdekunnskap om sentrale problemstillinger knytte til statsdannelse, menneskerettigheter, medborgerskap, demokrati og demokratiseringsprosesser.
 • Dybdekunnskap om samer som urfolk og kjennskap til urfolksproblematikk i internasjonale perspektiv
 • Dybdekunnskap om utvalgte eksempler på samspillet mellom ressursfordeling, demografi, globalisering og bærekraftig utvikling
 • Kunnskap om økonomiske strukturer, verdiskaping, makt og marked
 • Innsikt i sosiale og kulturelle faktorer som påvirker synet på kjønn, seksualitet og kjærlighet.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene
 • Kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever
 • Finne, vurdere og tolke ulike typer kilder og bruke dette i arbeidet med å utvikle elevene sin kritiske kompetanse og kreativitet
 • Planlegge, lede og vurdere læringsarbeidet med særlig vekt på begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Legge til rette for at elevene kan reflektere over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenking og kreativitet
 • Legge til rette for at elevene skaffer seg overblikk over perioder og utviklingsmønster, og for refleksjon over hvordan historie og kultur blir etablert
 • Kan bidra til endringsprosesser og samfunnsfaglige nytenking i skolen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringa

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Mappevurdering og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 6/10 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 4/10 30 Minutter Bokstavkarakterer

Mappen utarbeides gjennom semesteret. Studentene skal bearbeide arbeidskravene (de skriftlige elementene) som leveres samlet mot slutten av semesteret som en mappe.Omfang på mappeelementene står definert under obligatoriske arbeidskrav. Det gis en samlet karakter (A-F) for mappen.Ved stryk kan studenten velge mellom å bearbeide de allerede innleverte elementene, eller erstatte et eller flere element med nye arbeid. Den bearbeida mappen blir levert i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen.Den muntlige prøven er individuell og på inntil 30 minutter. Vektes 40 prosent.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3, Studiebesøk/Ekskursjoner, 70% frammøte

Arbeidskrav er innleveringer av ulike oppgaver gjennom semesteret. Mot slutten av semesteret leveres arbeidskravene (de skriftlige elementene) til mappevurdering.

Omfang på mappeelementene:

Arbeidskrav 1 (gruppe): 15 minutter presentasjon og individuell refleksjon (500 ord +/- 10 %).

Arbeidskrav 2 (individuell): 3000 ord +/- 10 %

Arbeidskrav 3 (individuell): 3000 ord +/- 10 %

Det arrangeres studiebesøk og ekskursjoner på inntil 8 timer. Deltagelse er obligatoriske. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.

Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves minst 70% tilstedeværelse i undervisning.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Alle arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Frode Fanebust

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger, estetiske arbeidsprosesser og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene.

Praksis

15 dager praksis

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto