Naturfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1080)

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere elever i barneskolen for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring og utforskning, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for teknologi i undervisningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL1080

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere elever i barneskolen for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring og utforskning, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for teknologi i undervisningen. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole
 • har kunnskap om hvordan drive undervisning om menneskekroppen, seksualitet, helse og livsstil
 • har kunnskap cellers oppbygging og hovedfunksjoner og hvordan organismers egenskaper påvirkes av arv og miljø.
 • har kunnskap om kroppens organsystemer
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av kjente stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om sammenhenger i periodesystemet, navnsettingsregler og egenskaper hos vanlige kjemiske stoffer.
 • ha kunnskap om hovedtypene av kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå, og hvordan disse kan relateres til fenomener i hverdagen og i naturen
 • ha kunnskap om håndtering av kjemikalier og hvordan man lager kjemiske løsninger
 • har kunnskap om størrelsene kraft, akselerasjon, forflytning og fart, og kan bruke disse i møte med digitale verktøy.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans.
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda.
 • har kunnskap om hvilke kosmologiske og astronomiske forhold som er opphav til universets opprinnelse og utvikling, liv på jorden og årstider.
 • har kunnskap utviklingen av teknologiske produkter med hensyn på design og funksjon og teknologi som skolefag
 • har kunnskap om hverdagsforestillinger og misoppfatninger knyttet til relevant fagstoff

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forsking, teori og praksis
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan bruke modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag
 • kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring på barnetrinnet.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/3 6 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Scantron,
Muntlig eksamen 1/3 45 Minutter Bokstavkarakterer

FoU oppgaveSom en del av eksamen for studenter som tar MGL1080 i sitt 3. studieår, skal det skrives en FoU oppgave på 3000 - 4000 ord tilsvarende 10 studiepoeng. Oppgaven skal være profesjonsrettet. Tema for FoU oppgave vil bli lagt ut i Canvas.Muntlig eksamenSom en del av eksamen for studenter som tar MGL1080 i sitt 2. studieår, skal de gjennomføre en muntlig eksamen som teller tilsvarende 10 studiepoeng. Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige arbeider, Laboratorieprøver, Obligatorisk fremmøte

Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter, er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen.

Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. De fleste er rapporter / journaler fra ekskursjoner og praktiske aktiviteter. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.

Laboratorieprøve. Studenten vil bli prøvd i gjennomgåtte øvinger, stoffkunnskap og sikkerhet. Studenten må bestå prøven for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kristine Marie Olsen

Faglærer:

Espen Lunde

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Faglærer:

Espen Lunde

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ev ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Det kan bli arrangert 1-3 ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.

Forventet arbeidsinnsats

 • Undervisning inntil 134 timer
 • Eksamen og obligatoriske prøver inntil 8 timer
 • Praksis (3x40) = 120 timer
 • Egenaktivitet 540 timer

Praksis

Praksis 15 dager

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto