Norsk 2 (1.-7. trinn) (MGL1322)

Norsk 2 bygger på Norsk 1 og omfattar norskundervisning for trinn 1-7. Emnet gir historisk oversikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne og djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål i begynnaropplæringa og i norskundervisninga på mellomtrinnet. Norsk 2 gir eit betre grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL1322

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhald

Faget i utdanningaSamanhengen mellom språk og tekst i fortid og samtid står sentralt. Det blir retta spesiell merksemd mot språklege endringsprosessar, i form av (nyare) språkhistorie, dialekt- og sosiolektlære og skriftspråknormering. Det blir også fokusert på språkleg variasjon i norsk som første- og andrespråk. I arbeid med både saktekstar og skjønnlitteratur blir det lagt vekt på vidare utvikling av studentane sine kunnskapar om litterære sjangrar og korleis desse har utvikla seg over tid, frå dei tidlegaste tekstane fram til notida sine digitale uttrykk. Det blir også arbeidd med nyare litteratur som rettar seg mot barn og ungdom.

I dagens tekstsamfunn møter læraren elevar med ulik teksterfaring og skrivekompetanse, noko som er grunnlag for diskusjonar om skriveopplæringa i skulen. Studiet vil gi studentane kunnskapar om relevante teksttypar og tekstkulturar, slik at dei kan rettleie og motivere alle elevar ut frå behova hos den einskilde eleven. Emnet vil også formidle kunnskapar om eleven sitt møte med den litterære teksten og om litteraturdidaktiske tilnærmingsmåtar som kan styrke eleven sin litterære kompetanse, faglege kunnskap og kulturforståing. Studentane vil vidare bli utfordra til å sjå norskfaget innanfor ein internasjonal og global kontekst. Gjennom skriving av ei rettleidd FoU-oppgåve vil studentane få fordjupe seg spesielt i eit norskfagleg perspektiv som er relevant for trinn 1-7.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

• har brei kunnskap om litteratur- og språkdidaktiske tilnærmingar

• har kunnskap om ulike litteratur- og språkteorier og relevante forskingsperspektiv

• har god kunnskap om gjeldande normering av nynorsk og bokmål

• har god kunnskap om språklege endringsprosessar og språkleg variasjon i nyare tid og om norsk som første- og andrespråk

• har god kunnskap om kva som kjenneteiknar eit variert utval tekstar: munnlege, skriftlege og multimodale; fiksjon og sakprosa i ulike sjangrar og medium; tekstar frå ulike tider og kulturar

• har kunnskap om samisk språk, litteratur og kultur, nasjonale minoritetsspråk og nabospråk

• har god kunnskap om munnleg kommunikasjon, lesing og skriving og vidareutvikling av grunnleggande språkferdigheiter

 

FERDIGHEITER

Kandidaten

• kan gjennomføre undervisning både på bokmål og nynorsk

• kan bruke grammatikk- og språkkunnskap, tekst- og litteraturkunnskap i analyse av og arbeid med munnlege, skriftlege og multimodale tekstar

• kan skrive akademiske fagtekstar på nynorsk og bokmål

• kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med språk og litteratur i tradisjonelle og nye medium på varierte måtar og tilpassa ulike formål

• kan tilpasse den vidare opplæringa i språklege og litterære ferdigheiter til elevane i norsk som første- og andrespråk

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

• kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekstar og medium i relevante uttrykksformer og grunngi fagdidaktiske valEndeleg versjon h-212

• kan drøfte problemstillingar knytte til norskdidaktisk forsking, utviklingsarbeid og forskingsetikk

• kan planlegge, gjennomføre og vurdere norskfagleg og tverrfagleg utviklingsarbeid på trinn 1-7

Forkunnskapskrav

MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7

Eksamen / vurdering

FOU-oppgåve og munnleg eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FOU-oppgåve 1/2 Bokstavkarakterar
Muntleg eksamen 1/2 Bokstavkarakterar

Forsking- og utviklingsoppgåve (FoU-oppgåve)FoU-oppgåve skal ha eit omfang på 6 000 til 10 000 ord. Oppgåva skal skrivast individuelt. Alternativ utforming (t.d. multimodal) skal avklarast med rettleiar. Målform er valfri. Vurdering: A-F.Munnleg eksamenMunnleg eksamen er ein individuell fagsamtale. Den faglege samtalen dreier seg om ei oppgåve som kandidaten får tildelt eit døgn før eksamen. Oppgåva blir utforma på bakgrunn av refleksjonsnotatet som har blitt levert av praksisgruppa som studenten høyrer til (sjå arbeidskrav). I fagsamtalen legg kandidaten fram faglege og fagdidaktiske perspektiv som svarar på oppgåva kandidaten har fått. Vurderinga varer i 15-20 minutt. Vurdering: A-F.Viss ein student ikkje har bestått praksis (på grunn av fråvær, sjukdom eller liknande), kan studenten likevel delta i munnleg eksamen med praksisgruppa.Ved stryk tek kandidaten kontinuasjonseksamen individuelt. Kontinuasjonseksamen er ein førebudd munnleg presentasjon på 15 minutt ut frå oppgitt tema, med etterfølgande spørsmål og samtale på 10 minutt. Temaet blir tildelt 1 døgn før presentasjon. Vurdering: A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte 70%, Rettleiing på FoU-oppgåva, Utvikla norskdidaktisk undervisningsopplegg, Notat i forkant av munnleg eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

• Innlevert prosjektskisse til FoU-oppgåve på grunnlag av godkjend tema/problemstilling

• Rettleiing på FoU-oppgåva, minimum 2x30 minutt

• Utvikla norskdidaktisk undervisningsopplegg før praksis

• Notat i forkant av munnleg eksamen (500 ord). Notatet skal skrivast på nynorsk

Studentar som får eitt eller fleire av arbeidskrava vurdert til ikkje-godkjend ved første innlevering, får mogelegheit for éi ny innlevering i omarbeidd form. Alle arbeidskrav må vere godkjende for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen.

Undervisninga er lagt opp slik at det norskfaglege lærestoffet skal relaterast til læraryrket gjennom fagdidaktiske refleksjonar saman med studentane. Det er derfor eit krav om minimum 70 % oppmøte i norskundervisninga.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksis

15 dager veiledet praksis

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Språk og litteratur i tid og rom (MGL1320_1) 15
Skulens tekstar, med FoU-oppgåve (MGL1321_1) 15
Språk og litteratur i tid og rom, Skulens tekstar, med FoU-oppgåve ( MGL1320_1 MGL1321_1 ) 30

Åpent for

Grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal vere ein tidlegdialog mellom emneansvarleg, studenttillitsvald og studentane. Formålet er tilbakemelding frå studentane for endringar og justering i emna inneverande semester.I tillegg skal det gjennomførast ein digitalt emneevaluering minimum kvart tredje år. Den har som formål å innhente studentane sine erfaringar med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto