Digital didaktikk på barnetrinnet (MGL1600)

Vektlegger hvordan digitale verktøy kan integreres i undervisningen og hvordan disse utvider lærerens profesjonelle handlingsrom. Altså: Didaktisk bruk av digitale verktøy som skaper nysgjerrighet, undring, refleksjon og motivasjon hos elevene!

Praktisk bruk av nye digitale undervisningsverktøy, f.eks. hvordan kombinere storytelling og koding i CoSpaces, bruk av VR/AR-teknologi, podkastproduksjon og bruk av dataspill i skolen.

Emnet vil og inneha kritiske perspektiv på teknologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL1600

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Digital didaktikk på barnetrinnet er et valgfag og innføringsstudium i grunnskolelærerutdanningen. Faget vektlegger hvordan nye digitale verktøy kan integreres i undervisningen og utvider lærerens profesjonelle handlingsrom. Gjennom en praktisk bruk av digitale undervisningsverktøy og av læringsteknologi skal studentene kunne anvende dette inn mot ulike fag i skolen.

Studiet tar også for seg kritiske perspektiv på teknologi og vektlegger lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse som en forutsetning for bruk av digitale verktøy. Faget søker etter å få frem hvordan læreren gjennom et spekter av didaktiske virkemidler og metoder kan tilrettelegge for en undervisning som skaper nysgjerrighet, undring, refleksjon og motivasjon hos elevene. Ny læringsteknologi utvider verktøykassen og åpner opp for nye undervisningsmetoder, men også en kombinasjon mellom det tradisjonelle paradigmet og nyere pedagogisk praksis, for eksempel omvendt undervisning og skaperverksted..

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført og bestått emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap om

 • hvordan multimodale og nyere digitale tekster utvider lærerens profesjonelle handlingsrom
 • hvordan interaktive tavler/smarttavler/interaktive tavler/touchscreen gir muligheter for interaktivitet
 • hvordan koding og blokkprogrammering kan brukes i kreative prosesser
 • hvordan dataspill kan brukes didaktisk som digitale tekster i klasserommet
 • forholdet mellom virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR) og blandet virkelighet (MR)
 • hvordan mediekulturen og nye medietekster påvirker lærer- og elevrollen
 • hvordan nye sjangrer, nye fortellingsstrukturer og estetiske uttrykk kan inngå som en kreativ prosess med nye digitale verktøy
 • relevante verktøy for film- og lyd/podkastproduksjon
 • skaperrom/makerspace som undervisningsmetode
 • e-sport og nye tverrfaglige digitale undervisningsflater
 • digital etikk og lovgivning

Ferdigheter

Studenten kan: 

 • vurdere hva som er relevant bruk av læringsteknologi, sett i forhold til ulike fag i skolen
 • tilrettelegge for en variert, skapende og utforskende læringsprosess med bruk av digitale verktøy gjennom samarbeid
 • vurdere og drøfte hvordan nye digitale medier kan brukes didaktisk i klasserommet
 • analysere og identifisere etiske dilemma og utfordringer som oppstår i bruk av digital teknologi i en skolesammenheng
 • stille kritiske spørsmål, reflektere og forstå hvordan nye digitale verktøy påvirker undervisningen i skolen
 • tilrettelegge for en god og praktisk bruk digitale verktøy i klasserommet, men også kunne kombinere disse med mer tradisjonelle undervisningsmetoder
 • anvende kunnskaper om digitale verktøy på en måte som fremmer dybdelæring
 • vurdere hvilke dataspill, applikasjoner, kodeverktøy og annen digital programvare som er egnet for undervisningsbruk, på en hensiktsmessig måte som fremmer læring
 • knytte de digitale ferdighetene til de fire øvrige grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving, regning, muntlighet)

Generell kompetanse

Studenten skal: 

 • utvikle en profesjonsfaglig digital kompetanse
 • ha en grunnleggende digital kompetanse som går i bredden og skal kunne sammenligne ulike digitale verktøy
 • kunne reflektere over sammenhengen mellom hvilke tekniske muligheter som ligger i et digitalt verktøy og hvilken didaktisk verdi det gir i en gitt undervisningssituasjon
 • ha forståelse for samspillet mellom analoge og digitale verktøy
 • ha en kritisk forståelse av teknologi, nyere medier og en digital dømmekraft
 • kunne vurdere hvilke digitale verktøy som er godt egnet i opplæringen, på ulike trinn, i ulike fag og på tvers av fag
 • kunne legge til rette for en digital opplæring innenfor de tre tverrfaglige temaene i den nye læreplanen: - Folkehelse og livsmestring - Demokrati og medborgerskap - Bærekraftig utvikling
 • kunne bruke digital praksis for å bidra til et godt læringsmiljø

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til ny læringsteknologi og kreative programmer som kan brukes til undervisning på barnetrinnet

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell analyseoppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte 70%, Tverrfaglig, digitalt prosjekt, Presentasjon

Studentene skal følge opplegget som finnes i semesterplanen. Dette innebærer å ta del i undervisning og arbeidsoppgaver. Her inngår også bruk av Didaktisk Digitalt Verksted (DDV).

Studentene skal levere ett fastsatt arbeidskrav innen en gitt frist. Dette vil være et tverrfaglig, digitalt prosjekt med en presentasjon til slutt.

Emnet har krav om minimum 70% tilstedeværelse.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Faglærer:

Jarle Stormark

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Studiearbeidet veksler mellom praktiske workshoper og kurs i Didaktisk digitalt verksted (DDV), gruppeprosjekter som skal munne ut i et medieprodukt, forelesninger, individuelle analyser av digitale tekster, seminarer og Pecha kucha-presentasjoner. Samtaler og diskusjoner også en viktig del av undervisningen og studiearbeidet. Studentene oppfordres til å samarbeide og å tenke tverrfaglig.

Studentene har selv ansvar for å dekke hele pensum og skape framdrift i sitt eget studium. Studentene har også ansvar for å holde seg orientert om pensum, arbeidsoppgaver og tidsfrister.

Informasjon om dette vil bli lagt ut på Canvas-siden for studiefaget.

Praksis

Praksisperioden er på 3 uker. Praksis er obligatorisk, og har en egen emneplan. For dette emnet vil praksis være med fokus på didaktisk digitalt arbeid - og med arbeid i ulike fag. Dette skyldes at digitalt didaktisk arbeid ikke er et skolefag i seg selv.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto