Å være lærer i det teknologirike klasserommet (MGL1700)

Emnet sikter mot å bidra til forståelse av lærerprofesjonen og profesjonell utøvelse av lærerarbeidet i det teknologirike klasserommet. I emnet inngår både praktisk arbeid med og utforsking av ulike teknologiske redskaper, samt diskusjon og drøfting av hvilke endringer, muligheter og utfordringer det teknologirike klasserommet innebærer for både lærer- og elevrollen. Kompleksitet og dilemmaer vektlegges, og studiet sikter mot å bidra til utvidet forståelse av undervisning som ulike digitale kunnskaps -og læringsmøter.

Etter fullført emne kan studenten velge å ta en MA i profesjonsrettet pedagogikk, innrettet mot videre studier av undervisning og læring i teknologirike klasserom.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL1700

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet vektlegger en kritisk undersøkende tilnærming til lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PFDK). Dette innebærer at studentene blir kjent med og kan vurdere bruk av aktuelle digitale verktøy/læringsteknologier i undervisnings- og læringssituasjoner. Emnet vil være en kombinasjon av obligatorisk og selvvalgt pensum (lærebøker, nyere forskning, multimodale tekster mm).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • forventninger og utfordringer knyttet til lærerrollen/lærerarbeidet i det digitale klasserommet i en digital medievirkelighet
 • hvordan samspillet og interaksjon mellom lærer, elev og redskaper påvirkes i digitale omgivelser
 • hvordan digitale verktøy kan bidra til skaperglede, engasjement og utforskertrang
 • digital dømmekraft og hvordan denne kan utvikles

Ferdigheter

Studenten kan

 • alene og i samarbeid med andre tilrettelegge for utforskende læring med digitale og analoge verktøy
 • kan anvende mange ulike digitale læringsteknologier og kritisk vurdere bruken av disse i forhold til fag, elev og situasjon
 • knytte utvikling av elevers digitale dømmekraft til arbeid med digitale redskaper

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere og analysere utfordringer knyttet til undervisning og læring i det teknologirike klasserommet
 • utvise kritisk dømmekraft i anvendelsen av digitale redskaper i undervisningen
 • bidra i skolens utviklingsarbeid med hensyn til profesjonsfaglig digital kompetanse

Forkunnskapskrav

MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
PEL 1 og 2.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Prosjektoppgaven skal knyttes til arbeidskrav og læringsutbytteformuleringene. Omfang ca 4500 ord +/- 10%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 70% tilstedeværelse, Individuell oppgave, Gruppeoppgave

I emnet har studentene følgende arbeidskrav

 • Beskrivelse muligheter og utfordringer ved didaktisk bruk av et gitt digitalt verktøy i undervisningen (individuell oppgave, valgfri digital presentasjonsform)
 • Med utgangspunkt i forskningslitteratur reflektere over forventninger og utfordringer knyttet til lærerrollen/lærerarbeidet i det digitale klasserommet (gruppeoppgave, valgfri digital presentasjonsform)

Obligatoriske undervisningsaktivitetar

Obligatorisk deltakelse på seminar og verkstedsarbeid på DDV. I tillegg er minimum 70 % tilstedeværelse i annen undervisning påkrevd.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tarja Irene Tikkanen

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Faglærer:

Nina Helgevold

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Studentene vil møte et mangfold av arbeidsmåter og digitale verktøy, som bl. a speiler arbeidet i skolen.

Undervisningen vil bli organisert som plenumsforelesninger, seminargrupper og verkstedarbeid (DDV).

I verkstedsarbeid (DDV) og gjennom praktisk arbeid i skolen vil studentene få muligheter til å arbeide med ulike verktøy som koding/blokkprogrammering, AR/VR/MR, produksjonsverktøy for lyd og bilde, skaperverksted, E-sport, didaktisk bruk av ulike spill. Her vil studenten selv kunne påvirke valg av fordypning.

Praksis

Tre uker med veiledet praksis i skole.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto