Praksis 1.-7., 2. år 4. semester (15 dager) (MGL1P25)

Læreren i møte med elevmangfoldet og elevenes læring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om demokrati og medborgerskap i 4. semester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL1P25

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Læreren i møte med elevmangfoldet og elevenes læring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskap og metode og etikk er et tverrfaglig spor dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om demokrati og medborgerskap i 4. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • gjeldende nasjonalt og lokalt lov- og læreplanverk med hovedvekt på studentens valgfag
 • elevers læring som grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 • lærerrollen i valgfaget til studenten og om kontaktlærerrollen
 • kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere et godt læringsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter og lærere på praksisskolen
 • bruke nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • ta ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
 • anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge undervisning med vekt på tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over egen lærerrolle og eget lærerarbeid i lys av læringsutbytteformuleringene som er formulert for perioden og i lys av tilbakemeldinger fra medstudenter, praksislærere og faglærere
 • kan med grunnlag i teori og forskning, kritisk diskutere egen og andres praksis
 • har utviklet læreridentitet og kommunikasjons- og relasjons-kompetanse

Forkunnskapskrav

Bestått praksis 1. år og høst 2. år.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Levering av praksisrapport etter praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Der er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav knyttet til fag, se emneplan for fag

Vilkår for å gå opp til eksamen:

Kandidaten øver på og prøves i en individuelt planlagt og gjennomført undervisningsøkt

100% frammøte

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Faglærer:

Ivar Bjørnsen

Emneansvarlig:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon.

Bruke et relevant og variert utvalg av arbeidsmetoder.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto