Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) (MGL2060)

Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som et danningsfag i skolen med vekt på allsidig kroppslig læring og opplevelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL2060

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet legger vekt på undervisningskompetanse i ulike bevegelsesaktiviteter, uteaktiviteter og naturferdsel. Kunnskap om hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling, står sentralt.

Emnet har teoretisk og praktisk tilnærming. Studentene får erfaring med ulike aktivitetsformer gjennom variert undervisning i kroppsøving. Det legges vekt på at elevene kan fremme kroppslig læring og bevegelsesglede for alle elever.

Teoretiske emner

Fagdidaktikk og motorikk

 • Kroppsøving - fagets egenart og legitimering
 • Kroppsøvingsdidaktikk (teori og praksis)
 • Motorisk utvikling og læring (teori og praksis)

Praktiske emner

 • Svømming/vanntilvenning/livredning
 • Lek i ulike aktivitetsmiljø
 • Dans
 • Orientering
 • Løp, hopp og kast
 • Ballskole
 • Alternative bevegelsesaktiviteter
 • Yoga
 • Skøyteskole

Naturferdsel og uteaktiviteter:

 • Teori knyttet til planlegging av ekskursjon
 • Kanotur med nærmiljøaktiviteter
 • Skiaktiviteter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering samt forbindelse til andre skolefag
 • hva som kan fremme bevegelsesglede for elever
 • undervisningsplanlegging og gjennomføring i kroppsøving
 • vurdering i kroppsøving
 • ulike bevegelsesaktiviteter i barne- og ungdomskultur
 • motorisk læring som kjerneverdi i kroppsøvingsundervisning
 • hvordan det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap kan aktualiseres gjennom kjerneelementet «deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter».

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik, nærmiljøaktivitet og varierte bevegelsesformer
 • vurdere elevenes kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper innen leik, uteaktiviteter og naturferdsel, dans, idrett og andre bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
 • vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og legge til rette for elevens egenvurdering
 • identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • Utføre livreddende førstehjelp og livberging i vann

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • drøfte på hvilken måte kroppsøving kan bidra til elevens danning
 • reflektere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøvingsfagets betydning for livslang bevegelsesglede
 • arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv
 • reflektere over bærekraftig ferdsel i natur

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør være svømmedyktig. I tillegg bør studenten være i normalt god fysisk form slik at deltakelse i obligatoriske aktiviteter og turer kan gjennomføres.

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og praktisk metodisk eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Praktisk metodisk eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

* Praktisk metodisk eksamen. Hver enkelt student planlegger og gjennomfører et praktisk metodisk opplegg i en utvalgt aktivitet (ca 20 min). I den påfølgende muntlige eksaminasjon (ca 10 min) skal studenten reflektere rundt opplegget med utgangspunkt pensum. Studenten skal kunne vise egenferdighet i den aktiviteten hun/han kommer opp i.Alle eksamensdeler må være bestått for å få karakter i MGL2060.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skikurs, Kanotur, Arbeidskrav, Obligatorisk oppmøte

Profesjonskompetanse i kroppsøving utvikles gjennom aktiv deltakelse, utprøving av ulike aktiviteter og drøfting av gode metodiske tilnærminger. Det kreves 80 % tilstedeværelse i både den praktiske og teoretiske undervisningen for å få gå opp til eksamen. Det forventes at studenter er aktiv deltakende i forbindelse med undervisningen i de praktiske emnene, inkludert ski- og kanoturen med overnatting. Utgifter til reise og overnatting på ski- og kanoturen blir dekket av UiS.

Det er arbeidskrav knyttet til undervisning som må være godkjent for å få gå opp til eksamen, herunder 80% deltakelse i undervisning knyttet til ekskursjoner. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav og/eller obligatorisk ekskursjon er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i en eller flere av de praktiske aktivitetene kan pålegges å ta opp igjen hele, - eller deler av emnet/emnene neste år for å få avsluttende vurdering.

Forberedelser til og gjennomføring av praksis er obligatorisk.

Studenten leverer en oppgave med praktisk-metodiske opplegg som knyttes til praksis. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Estimert arbeidsbelastning KRØ 1: 825 timer

 • Teoriundervisning (forelesning, arbeidskrav og selvstudium): 216 timer
 • Praktisk undervisning (egenøving og undervisning): 190 timer
 • Kano og skitur (planlegging, reisetid og ekskursjon): 45 timer
 • Eksamen (praktisk metodisk og skriftlig eksamen): 80 timer
 • Praksis, trepartsmøte og forberedelser: 160 timer
 • Diverse: 119 timer

Fagperson(er)

Faglærer:

Atle Mjåtveit

Praksiskoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

I undervisningen vil studenten møte varierte arbeidsmåter gjennom en kombinasjon av praktiske aktiviteter, forelesninger, studentinstruksjoner, studentframlegg, ekskursjoner og gruppearbeid. I deler av den praktiske undervisningen brukes digitale hjelpemidler knyttet til didaktiske eller motoriske aspekter ved undervisning og læring i kroppsøving.

Praksis

Tre uker praksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto