Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) (MGL2060)

Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som et danningsfag i skolen med vekt på allsidig kroppslig læring og opplevelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL2060

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Det legges vekt på undervisningskompetanse i ulike bevegelsesaktiviteter, uteaktiviteter og naturferdsel, lek og dans. Kunnskap om hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling, står sentralt.

Fagdidaktikken i emnet bygger på en teoretisk og praktisk tilnærming. Studentene får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning i kroppsøving, og reflektere rundt hvordan dette er egnet til å fremme kroppslig læring, positiv selvforståelse, helse og bevegelsesglede for alle elever. Samarbeid med praksisskole er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet. Den fagspesifikke kompetanse tilegnes gjennom praktisk og teoretisk undervisning og profesjonspraksis.

Teoretiske emner

Fagdidaktikk og motorikk

 • Kroppsøving - fagets egenart og legitimering
 • Kroppsøvingsdidaktikk (teori og praksis)
 • Motorisk utvikling og læring (teori og praksis) 

Praktiske emner

 • Svømming/vanntilvenning/livredning 
 • Lek i ulike aktivitetsmiljø
 • Dans
 • Orientering
 • Løp, hopp og kast
 •  Ballskole    
 • Alternative bevegelsesaktiviteter
 • Yoga
 • Skøyteskole

Ekskursjon:

 • Teori knyttet til planlegging av ekskursjon
 • Kanotur med nærmiljøaktiviteter
 • Skiaktiviteter  

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering samt forbindelse til andre skolefag
 • Har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede for elever
 • Har kunnskap om undervisningsplanlegging og gjennomføring i kroppsøving
 • Har kunnskap om vurdering i kroppsøving
 • Har kunnskap om bevegelsesaktivitet, idrett, uteaktiviteter og naturferdsel, leik, dans og alternative bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur
 • Har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven
 • Har kunnskap om hvordan det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap kan aktualiseres gjennom kjerneelementet «deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter».

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • Kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik, nærmiljøaktivitet og varierte bevegelsesformer
 • Kan vurdere elevenes kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • Kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper innen leik, uteaktiviteter og naturferdsel, dans, idrett og andre bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
 • Kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • Kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og legge til rette for elevens egenvurdering
 • Kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • Kan gi svømmeopplæring på trinn 5-10 og utføre livreddende førstehjelp og livberging i vann
 • Kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan drøfte på hvilken måte kroppsøving kan bidra til elevens danning
 • Kan reflektere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøvingsfagets betydning for livslang bevegelsesglede
 • Kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv
 • Kan reflektere over bærekraftig ferdsel i natur

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør være svømmedyktig. I tillegg bør studenten være i normalt god fysisk form slik at deltakelse i obligatoriske aktiviteter og turer kan gjennomføres. 

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og praktisk metodisk eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Praktisk metodisk eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

* Praktisk metodisk eksamen. Hver enkelt student planlegger og gjennomfører et praktisk metodisk opplegg i en utvalgt aktivitet (ca 20 min).  I den påfølgende muntlige eksaminasjon (ca 10 min) skal studenten reflektere rundt opplegget med utgangspunkt pensum. Studenten skal kunne vise egenferdighet i den aktiviteten hun/han kommer opp i.Alle eksamensdeler må være bestått for å få karakter i MGL2060.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skikurs, Kanotur, Arbeidskrav, Obligatorisk oppmøte

Profesjonskompetanse i kroppsøving utvikles gjennom aktiv deltakelse, utprøving av ulike aktiviteter og drøfting av gode metodiske tilnærminger. Det kreves 80 % tilstedeværelse i både den praktiske og teoretiske undervisningen for å få gå opp til eksamen. Det forventes at studenter er aktiv deltakende i forbindelse med undervisningen i de praktiske emnene, inkludert ski- og kanoturen med overnatting.  Utgifter til reise og overnatting på ski- og kanoturen blir dekket av UiS. 

Det er arbeidskrav knyttet til undervisning som må være godkjent for å få gå opp til eksamen, herunder 80% deltakelse i undervisning knyttet til ekskursjoner. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav og/eller obligatorisk ekskursjon er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i en eller flere av de praktiske aktivitetene kan pålegges å ta opp igjen hele, - eller deler av emnet/emnene neste år for å få avsluttende vurdering.

Forberedelser til og gjennomføring av praksis er obligatorisk.

Studenten leverer en oppgave med praktisk-metodiske opplegg som knyttes til praksis. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Estimert arbeidsbelastning KRØ 1: 825 timer

 • Teoriundervisning (forelesning, arbeidskrav og selvstudium): 216 timer
 • Praktisk undervisning (egenøving og undervisning): 190 timer
 • Kano og skitur (planlegging, reisetid og ekskursjon): 45 timer
 • Eksamen (praktisk metodisk og skriftlig eksamen): 80 timer
 • Praksis, trepartsmøte og forberedelser: 160 timer
 • Diverse: 119 timer

Fagperson(er)

Faglærer:

Atle Mjåtveit

Praksiskoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

I undervisningen vil studenten møte varierte arbeidsmåter gjennom en kombinasjon av praktiske aktiviteter, forelesninger, studentinstruksjoner, studentframlegg, ekskursjoner og gruppearbeid. I deler av den praktiske undervisningen brukes digitale hjelpemidler knyttet til didaktiske eller motoriske aspekter ved undervisning og læring i kroppsøving. 

Praksis

Tre uker praksis. 

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto