Naturfag 1 (5.-10. trinn) (MGL2080)

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle studentenes kunnskap og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfag. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere og kommunisere resultater. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for teknologi i undervisningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL2080

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle studentenes kunnskap og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfag. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere og kommunisere resultater. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for teknologi i undervisningen. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan å drive undervisning om menneskekroppen, seksualitet og helse for elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap cellers oppbygging og hovedfunksjoner og hvordan organismers egenskaper påvirkes av arv og miljø.
 • har kunnskap om kroppens organsystemer.
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om sammenhenger i periodesystemet, navnsettingsregler og egenskaper hos vanlige kjemiske stoffer.
 • ha kunnskap om hovedtypene av kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå, og hvordan disse kan relateres til fenomener i hverdagen og i naturen
 • ha kunnskap om håndtering av kjemikalier og hvordan man lager kjemiske løsninger
 • har kunnskap om størrelsene kraft, akselerasjon, forflytning og fart, og kan bruke disse i møte med digitale verktøy.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans.
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda.
 • har kunnskap om hvilke kosmologiske og astronomiske forhold som er opphav til universets opprinnelse og utvikling, liv på jorden og årstider.
 • har kunnskap om utviklingen av teknologiske produkter med hensyn på design og funksjon og teknologi som skolefag
 • har kunnskap om hverdagsforestillinger og misoppfatninger knyttet til relevant fagstoff

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forsking, teori og praksis
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan bruke modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring på mellom- og ungdomstrinnet
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag.
 • kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/3 6 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Scantron,
Muntlig eksamen 1/3 45 Minutter Bokstavkarakterer

Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige arbeider, Laboratorieprøver, Obligatorisk fremmøte

Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter, er det krav om minst 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. De fleste er rapporter / journaler fra ekskursjoner og praktiske aktiviteter. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.

Laboratorieprøve. Studenten vil bli prøvd i gjennomgåtte øvinger, stoffkunnskap og sikkerhet. Studenten må bestå prøven for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Espen Lunde

Studieprogramleder:

Vidar Kjetilstad

Emneansvarlig:

Kristine Marie Olsen

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ev ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Det kan bli arrangert 1-3 ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.

Forventet arbeidsinnsats

 • Undervisning inntil 134 timer
 • Eksamen og obligatoriske prøver inntil 8 timer
 • Praksis (3x40) = 120 timer
 • Egenaktivitet 540 timer

Praksis

Praksisperioden er på 3 uker og skal fortrinnsvis knyttes til emner fra faget.

Praksisarbeidet vil skje under veiledning av praksislærer ved øvingsskolen. Faglærer gjennomfører veiledning og praksisbesøk etter avtale.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto