Naturfag 1 (5.-10. trinn) (MGL2080)

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle studentenes kunnskap og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfag. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere og kommunisere resultater. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for teknologi i undervisningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL2080

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle studentenes kunnskap og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfag. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere og kommunisere resultater.   I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for teknologi i undervisningen. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan å drive undervisning om menneskekroppen, seksualitet og helse for elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap cellers oppbygging og hovedfunksjoner og hvordan organismers egenskaper påvirkes av arv og miljø. 
 • har kunnskap om kroppens organsystemer.
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om sammenhenger i periodesystemet, navnsettingsregler og egenskaper hos vanlige kjemiske stoffer.
 • ha kunnskap om hovedtypene av kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå, og hvordan disse kan relateres til fenomener i hverdagen og i naturen
 • ha kunnskap om håndtering av kjemikalier og hvordan man lager kjemiske løsninger
 • har kunnskap om størrelsene kraft, akselerasjon, forflytning og fart, og kan bruke disse i møte med digitale verktøy.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans.
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda.
 • har kunnskap om hvilke kosmologiske og astronomiske forhold som er opphav til universets opprinnelse og utvikling, liv på jorden og årstider.
 • har kunnskap om utviklingen av teknologiske produkter med hensyn på design og funksjon og teknologi som skolefag
 • har kunnskap om hverdagsforestillinger og misoppfatninger knyttet til relevant fagstoff

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forsking, teori og praksis
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan bruke modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring på mellom- og ungdomstrinnet
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag.
 • kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/3 6 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Scantron,
Muntlig eksamen 1/3 45 Minutter Bokstavkarakterer

Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige arbeider, Laboratorieprøver, Obligatorisk fremmøte

Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter, er det krav om minst 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. De fleste er rapporter / journaler fra ekskursjoner og praktiske aktiviteter. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.

Laboratorieprøve. Studenten vil bli prøvd i gjennomgåtte øvinger, stoffkunnskap og sikkerhet. Studenten må bestå prøven for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene. 

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Marius Bakken

Faglærer:

Espen Lunde

Studieprogramleder:

Vidar Kjetilstad

Emneansvarlig:

Kristine Marie Olsen

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ev ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Det kan bli arrangert 1-3 ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.

Forventet arbeidsinnsats

Undervisning inntil 192 timer

Eksamen og obligatoriske prøver inntil 7 timer

Praksis (3x40) = 120 timer

Egenaktivitet 482 timer

Sum 30 stp = 800 timer

Praksis

Praksisperioden er på 3 uker og skal fortrinnsvis knyttes til emner fra faget.

Praksisarbeidet vil skje under veiledning av praksislærer ved øvingsskolen. Faglærer gjennomfører veiledning og praksisbesøk etter avtale.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto