Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL3066)

Emnet legger vekt på å belyse sentrale fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget. Refleksjonene vil dreie seg om elevenes læringsutbytte av kroppsøvingsundervisningen sett i lys av læreplan, læringsstrategier og læringsklima.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL3066

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Fagdidaktikk i kroppsøving, elevens læring og danning
 • Ulike bevegelsesmiljø, lærerens aktivitetskunnskap
 • Utprøving, observasjoner og evaluering av undervisningsopplegg
 • Inkluderende kroppsøving
 • Læringsklima i kroppsøving

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • Kunnskap om betydningen av ulike bevegelsesmiljø for elevenes læring
 • Kunnskap om ulike utfordringer og muligheter knyttet til inkludering i kroppsøvingsundervisning

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Observere og analysere kroppsøvingsundervisning i lys av gjeldende læreplan, reflektere over planlegging, gjennomføring og evaluering av kroppsøvingsundervisning
 • Reflektere over hvordan livslang bevegelsesglede kan fremmes gjennom kroppsøvingsfaget
 • Arbeide med digitale verktøy ved analyser data knyttet til læringsklima i kroppsøving.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Drøfte hvordan gode læringsmiljø kan utvikles og påvirke elevenes læring i kroppsøvingsundervisningen
 • Analysere fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøving i lys av forskningslitteratur
 • Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i kroppsøvingsfaget

Forkunnskapskrav

MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen på 5 arbeidsdager*. En oppgave fra arbeidskrav må omarbeides og leveres på nytt, hvilken oppgave som må leveres blir avgjort ved tilfeldig trekning. Omfang: 3000 +/- 10 %, utenom forside, innholdsfortegnelse, litteratur og evt. vedlegg; krav til APA 7th.Ved kontinuasjonseksamen bearbeides samme oppgave.Allerede innsamlet datamateriale kan benyttes ved ny innlevering ved kontinuasjonseksamen.*utlevering og innlevering vil finne sted innenfor vanlig arbeidstid.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte, Arbeidskrav
 • 80 % tilstedeværelse, datainnsamling av samtlige arbeidskrav skjer i undervisningen, dermed er dette nødvendig.
 • 3 arbeidskrav på 2000 ord +/- 10 %

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eva Leibinger

Faglærer:

Eva Leibinger

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Faglærer:

Atle Mjåtveit

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminar presentasjoner, praktisk utprøving av aktivitetstilbud.

Arbeidsinnsatsen er beregnet slik:

Forelesninger (/m forberedelse og etterarbeid) 102 timer

Praktisk undervisning, workshop og seminarer (/m forberedelse og etterarbeid: 84 timer

Arbeidskrav (1+2+3) 120 timer

Eksamen (5 dager) 40 timer

Selvstudium 75 timer

Totalt: 421 timer

Praksis

15 dager praksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto