Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

Emnet har fokus på problemløsning i matematikkundervisningen. Gjennom emnet vil studentene få egen erfaring med å løse matematiske problemer og reflektere over denne prosessen, samtidig som emnet også legger til rette for at studentene skal få både praktisk og teoretisk innblikk i hvordan en kan legge til rette for problemløsning i matematikkundervisningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL3121

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i emnet kan deles i to hoveddeler som begge er knyttet til problemløsning. Den første delen handler om problemløsning som metode for å utvikle matematisk forståelse. Her vil studentene selv arbeide med å løse matematiske problemer, reflektere over prosessen og hvordan dette kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i matematikk. I den andre delen er fokuset på problemløsende tilnærming til matematikkundervisning. Denne delen består av en teoretisk del hvor studentene leser og diskuterer litteratur knyttet til bruk av problemløsning i matematikkundervisningen, samt en praktisk del hvor studentene får mulighet til å utvikle evnen til å lede matematikkundervisning med en problemløsende tilnærming i praksis. Her inngår det at studentene skal gjennomføre en Lesson Study-syklus i praksisopplæringsperioden.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten ha avansert kunnskap om:

  • elevers læring gjennom problemløsning
  • problemløsning som tilnærming til å utvikle egen matematisk forståelse
  • problemløsende tilnærminger til matematikkundervisning

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne utvikle og vurdere problemløsningsoppgaver med tanke på muligheter og krav
  • kunne arbeide selvstendig med problemløsning i matematikk og reflektere kritisk over egen problemløsningsprosess
  • kunne vurdere og bruke relevante digitale verktøy i problemløsning
  • kunne legge til rette for elevers læring gjennom problemløsning i en undervisningssituasjon

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne lese og analysere akademiske tekster, samt analysere eksisterende teorier fra det matematikkdidaktiske fagfeltet
  • kunne bruke Lesson Study som metode for å utvikle seg selv som lærer i et profesjonsfellesskap

Forkunnskapskrav

MGL1110 Matematikk 1 emne 1, MGL1111 Matematikk 1 emne 2, MGL1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)
Fra syklus 1 må MGL1110, MGL1111 og MGL1112 være bestått.

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og logg

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 3/5 30 Minutter Bokstavkarakterer
Logg 2/5 Bokstavkarakterer

Problemløsningslogg, individuell. Omfatter arbeid med 5-7 problemer over tid (gjennom semesteret) der problemløsningsprosessen blir dokumentert. (40%) Muntlig individuell eksamen på inntil 30 minutter. (60%)Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig paper, 70 % obligatorisk tilstedeværelse

70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

Paper knyttet til utvikling av problemløsende tilnærming til matematikkundervisning gjennom Lesson Study. (må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen)

Obligatorisk gruppepresentasjon av Lesson Study-paper. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner.

​Studenter som får arbeidskravet vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av Lesson Study-paperet i bearbeidet form. Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eva-Maria Reich

Faglærer:

Reidar Mosvold

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, seminarer og studentstyrt arbeid (både individuelt og i grupper). Det forventes at studentene arbeider med oppgaver og tekster knyttet til hver økt.

Praksis

Praksis 15 dager.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto