Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL3300)

Emnet retter oppmerksomheten mot sentrale pedagogiske og etiske grunnlagsproblem bl. a knyttet til skolens verdigrunnlag slik det kommer til uttrykk i gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter. Etter endt emne skal studentene ha utviklet brei innsikt i ulike utfordringer læreren kan stå overfor i en inkluderende skole preget av mangfold. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, er tematikker knyttet til religion, livssyn og etikk integrert i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL3300

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, utgjør emner knyttet til religion, livssyn og etikk en integrert modul i faget. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:  

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.  
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.  
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.  

De overordnede begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene, og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. 

På PEL3 MGL 3300 reflekteres dette i følgende spesifikke innholdskomponenter:

Læreplananalyse og lærernes arbeid med realisering av læreplanen.

Samarbeid med andre faggrupper og relevante instanser innenfor og utenfor skolen

Skole-hjemsamarbeid i et pluralistisk samfunn

Profesjonsutvikling

Skole-hjemsamarbeid i et pluralistisk samfunn

Elevens danning og utdanning i et mangfoldig samfunn.

Sentrale religioner, livssyn,  etikkers og menneskerettigheters  betydning i en mangfoldig skole.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • (K1) har inngående kunnskap om hvordan samarbeidet med kommende kolleger i skolen, foresatte og relevante instanser utenfor skolen kan styrke elevenes læring og utvikling 
 • (K2 ) har inngående kunnskap om læreplanutvikling og læreplanrealisering 
 • (K3) har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn 
 • (K4) har kunnskap om hvordan sentrale religioner og livssyn i Norge får betydning for elever, lærere og foresatte i skolehverdagen 

Ferdigheter 

Studenten 

 • (F1) kan analysere gjeldende læreplanverk fra ulike perspektiv 
 • (F2) kan drøfte og analysere utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter 
 • (F3) kan kritisk analysere skolens verdigrunnlag bl.a. forholdet mellom kulturarv, felles verdier, kulturell forankring og mangfold 
 • (F4) kan begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter i skolesammenheng 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk  
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling 
 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir 

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
MGD1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4 arbeidsdager* som knyttes opp mot læringsutbytteformuleringer og tematikker fra begge arbeidskrav. Omfang: 3500 ord +/- 10 %.*utlevering og innlevering vil finne sted innenfor vanlig arbeidstid.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave 1, Individuell oppgave 1, Obligatorisk tilstedeværelse

I emnet har studentene to arbeidskrav

 1. Et individuelt manuskript til et faglig innlegg for lærerkolleger i skolen (omfang 2500 ord +/- 10% ). Temaet for innlegget knyttes til læreplananalyse. Vurdering: Godkjent /ikke godkjent.
 2. Gruppeoppgave: digital presentasjon/produkt sammen med individuelt refleksjonsnotat knyttet til samarbeid skole-hjem i en pluralistisk skole. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

I Pedagogikk og elevkunnskap vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves bl. a i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. I undervisningen vil studentene også møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor vil minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen være påkrevd.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tanu Biswas

Emneansvarlig:

Finn Martinsen

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Å kunne delta et profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. Undervisningen vil bli organisert som plenumsforelesninger og som seminargrupper med større vekt på studentaktive arbeidsformer med ulike studentframlegg. Studentene vil møte et mangfold av arbeidsmåter og digitale verktøy, som bl. a speiler arbeidet i skolen. 

Praksis

15 dager veiledet praksis

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto