Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL350M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL350M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

En masteroppgave i samfunnsfag er et veiledet vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en empirisk innretning. Studenter veiledes individuelt og i grupper gjennom prosjektutviklingen, og frem til innleveringen av oppgaven.

Masteroppgaven i samfunnsfag er et veiledet vitenskapelig arbeid som kan leveres individuelt eller av to kandidater sammen, forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til masterkoordinator. De som leverer sammen, blir også vurdert samlet. I slike tilfeller skal kandidatene legge ved en erklæring, signert av begge, der de gjør rede for den enkeltes bidrag, disse skal være likeverdige.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har spesialisert innsikt i et avgrenset samfunnsfaglig og/eller samfunnsfagdidaktisk område (masteroppgaven)
 • Har kunnskap om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og masteroppgave, og sammenhengen mellom disse elementene i lys av relevant vitenskapsteori
 • Har kunnskap om produksjon og analyse av den typen data som masteroppgaven retter seg mot

Ferdigheter

 • Kan formulere problemstilling og utarbeide en prosjektbeskrivelse som redegjør for tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk og metodisk tilnærming og mulige forskningsetiske problemstillinger
 • Kan gjennomføre et forskningsprosjekt og utvikle en masteroppgave som relaterer seg til aktuell forskning, teoretisk og metodologisk litteratur, og som vurderer relevante forskningsetiske problemstillinger
 • Kan analysere faglige og fagdidaktiske problemstillinger basert på selvstendig tilegnet fagkunnskap, og bruke slik innsikt i undervisning, formidling og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Kan formidle eget forskningsprosjekt og kan presentere forskningsresultater både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Har kunnskap om forskningsprosessen
 • Kan vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider og av publisert forsknings- og faglitteratur
 • Kan identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i skolerelaterte forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn), MGL3052 Menneskerettigheter for lærere, MGL3054 Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Masteroppgave med justerende muntlig

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med justerende muntlig 1/1 60 Minutter Bokstavkarakterer
Masteroppgave 0/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er veiledende satt til 20 000 - 40 000 ord. Individuelle oppgaver har en ramme på 20 000 - 30 000 ord, og gruppeoppgaver har en ramme på 30 000 - 40 000 ord. Oppgavens forside, kolofonside, sammendrag, forord, innholdsfortegnelse(r) og andre preliminærsider, samt litteraturliste og vedlegg, teller ikke med i omfanget.Justerende muntlig:Sensuren av masteroppgaven baseres på en vurdering av studentens oppgave og en muntlig eksamen i tilknytning til den. Den muntlige eksamen kan justere vurderingen av masteroppgaven med én karakter.I den muntlige høringen innleder studenten med en kort refleksjon over masterprosjektet på 5-10 minutter. Deretter avsettes tid til en samtale/utspørring om prosjektet mellom studenten og intern og ekstern sensor. Det legges opp til at muntlig eksamen vil vare inntil 60 minutter.Muntlig karakterjusterende eksamen avholdes individuelt ved samskriving.Ved klage på karakterfastsetting på den skriftlige oppgaven hvor karakteren blir endret fra første sensur skal studenten opp til ny muntlig eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk veiledning, Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk oppmøte på fellesseminar
 • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • Obligatorisk veiledning

Studenten må delta på minst 2 veiledningsøkter for å få adgang til å levere masteroppgaven det aktuelle semesteret. Arbeidskravet må være godkjent av veileder innen 15. mars.

 • Obligatorisk oppmøte på fellesseminar, 70%.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tord Austdal

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto