Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL350M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL350M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

En masteroppgave i samfunnsfag er et veiledet vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en empirisk innretning. Studenter veiledes individuelt og i grupper gjennom prosjektutviklingen, og frem til innleveringen av oppgaven.

Masteroppgaven i samfunnsfag skrives og leveres normalt individuelt. Det er anledning til å skrive og levere oppgaven i grupper på inntil to kandidater, forutsatt at søknad om dette blir innvilget. Søknad sendes til masterkoordinator. Oppgaver som skrives sammen får samlet vurdering. Gruppeoppgaver har større omfang, og det kreves en signert kandidaterklæring hvor det gjøres rede for den enkeltes bidrag. Kandidatenes bidrag skal være mest mulig jevnbyrdige.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

 • Har spesialisert innsikt i et avgrenset samfunnsfaglig og/eller samfunnsfagdidaktisk område (masteroppgaven)
 • Har kunnskap om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og masteroppgave, og sammenhengen mellom disse elementene i lys av relevant vitenskapsteori
 • Har kunnskap om produksjon og analyse av den typen data som masteroppgaven retter seg mot

Ferdigheter

 • Kan formulere problemstilling og utarbeide en prosjektbeskrivelse som redegjør for tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk og metodisk tilnærming og mulige forskningsetiske problemstillinger 
 • Kan gjennomføre et forskningsprosjekt og utvikle en masteroppgave som relaterer seg til aktuell forskning, teoretisk og metodologisk litteratur, og som vurderer relevante forskningsetiske problemstillinger
 • Kan analysere faglige og fagdidaktiske problemstillinger basert på selvstendig tilegnet fagkunnskap, og bruke slik innsikt i undervisning, formidling og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Kan formidle eget forskningsprosjekt og kan presentere forskningsresultater både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

 • Har kunnskap om forskningsprosessen
 • Kan vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider og av publisert forsknings- og faglitteratur
 • Kan identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i skolerelaterte forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn), MGL3052 Menneskerettigheter for lærere, MGL3054 Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er veiledende satt til 20 000 - 40 000 ord. Individuelle oppgaver har en ramme på 20 000 - 25 000 ord, og gruppeoppgaver har en ramme på 35 000 - 40 000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Kandidater har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk oppmøte på fellesseminar
 • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent

 • Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Kandidaten skal etter innlevering presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg. Varighet 20-30 minutter. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon må være godkjent for å få vurdering på masteroppgaven.

Hvis en kandidat må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

 • Obligatorisk oppmøte på fellesseminar.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tord Austdal

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto