Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL3700)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL3700

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som kan bidra til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan skolen kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.

Emnet er et valgemne for de som ønsker å skrive sin masteroppgave i spesialpedagogikk på grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Forhold som fremmer positiv sosial og emosjonell utvikling, samt evne til å takle utfordringer
  • Forhold som kan gjøre barn og unge emosjonelt og sosialt sårbare
  • Lære om forskningsprosessen innen kvalitative og kvantitative metoder og hvordan disse metodene anvendes i forskningen i spesialpedagogikk og pedagogikk

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne:

  • identifisere barn i skolen som viser sosial og emosjonell sårbarhet og beskrive hvordan læringsmiljøet i skolen best kan tilrettelegges for disse elevene, både på individ- og systemnivå.
  • beskrive hvordan en kan stimulere utvikling, selvregulering og adekvate mestringsstrategier hos slike barn og unge
  • kunne analysere og vurdere vitenskapelige arbeider innenfor spesialpedagogikk og pedagogikk

Generell kompetanse

Kandidatene skal:

  • kunne vise forståelse av hva sosial og emosjonell sårbarhet innebærer og hva som kan være risikofaktorer for denne type vansker
  • kunne vise kunnskap om å forebygge, avdekke og avhjelpe sosial og emosjonell sårbarhet og legge best mulig til rette for læring for barn/elever med denne type vansker
  • kunne identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger i fagets forskning og i eget forskningsarbeid

Forkunnskapskrav

MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

Presentasjon av selvvalgt tema og spørsmål knyttet til muntlig eksamen.Tema skal godkjennes av faglærer på forhånd og ta utgangspunkt i pensumlitteratur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Analyse av to fagtekster, 70 % obligatorisk tilstedeværelse

70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

Analyse av to vitenskapelige artikler, som presenteres i skriftlige grupperapporter hver på 2500 ord +/- 10%.Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Lene Vestad

Emneansvarlig:

Klara Øverland

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner, artikkelanalyser og casediskusjoner.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto