Lese- og skrivevansker (MGL3800)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL3800

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Å kunne lese er en forutsetning for tilgang til skrift og skriftkultur, som i neste omgang er avgjørende for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan ha konsekvenser for motivasjon, innsats og læring i skolen, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet står kartlegging og tiltak rettet mot lese- og skrivevansker sentralt. Tilleggsvansker som ofte opptrer sammen med lese- og skrivevansker vil også bli behandlet.

Emnet er et valgemne for de som ønsker å skrive sin masteroppgave i spesialpedagogikk på grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om sammenhengen mellom lese- og skrivevansker, motivasjon, innsats og læring
 • Ha kunnskap om typisk lese- og skriveutvikling 
 • Ha kunnskap om ulike typer lesevansker
 • Ha kunnskap om vansker med skriving
 • Ha kunnskap om kartleggingsverktøy som kan brukes for å identifisere lese- og skrivevansker
 • Ha kunnskap om tiltak som kan avhjelpe vansker med lesing og skriving og fremme motivasjon og læring
 • Ha kunnskap om vanlige tilleggsvansker som opptrer sammen med og kan påvirke lese- og skrivevansker

Ferdigheter

 • Kan arbeide systematisk for å avhjelpe lese- og skrivevansker
 • Kan kartlegge og identifisere lese- og skrivevansker
 • Kan gjenkjenne og beskrive særtrekk ved vanlige tilleggsvansker som kan opptre sammen med og påvirke lese- og skrivevansker

Generell kompetanse

 • Kan legge til rette for best mulig læring og deltakelse for elever med lese- og skrivevansker
 • Kan kommunisere om skriftspråklige vansker, kartlegging og tilpasset undervisning med foreldre, kolleger i skole og PP-tjenesten

Forkunnskapskrav

MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skrifltig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Vurdering av et kartleggingsverktøy, En faglig presentasjon, Vurdering av to vitenskapelige artikler, Obligatorisk frammøte

Obligatoriske arbeidskrav:

70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

 • Vurdering av et kartleggingsverktøy av leseferdighet (1300- 1800 ord)
 • En faglig presentasjon (20 min.) på et oppgitt tema.
 • Kritisk vurdering av to pensumartikler i forkant av et artikkelseminar (800-1300 ord). Dette kan gjøres i grupper på to, eventuelt tre studenter. Vurderingen skal inkludere tittel, forskningsspørsmål/hypotese samt en kort oppsummering av hovedfunn. Følgende skal vurderes: Gir introduksjonen et godt rasjonale for studien? Er det god korrespondanse mellom forskningsspørsmål/hypotese og metodevalg? Kan metode og analyser svare på forskningsspørsmålene? Diskuterer forfatter(ne) begrensninger ved studien? Kan man generalisere på bakgrunn av funnene? Hvilke konsekvenser kan funnene ha for praksis? Vurderingene skal legges fram på artikkelseminar.

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vibeke Rønneberg

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto