Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

Emnet legger vekt på profesjonsutvikling og forskning knyttet til kroppsøvingsfaget. Studentene skal kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL4067

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Profesjonsutvikling i kroppsøving
 • Vurdering av kvalitativ og kvantitativ forskning i kroppsøvingsfaget
 • Forskningsetikk og lovverk

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal:

 • ha kunnskap om profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget
 • ha inngående kunnskap om forskningsprosesser innen kvalitative og kvantitative metoder og om ulike forskningstradisjoner innenfor kroppsøvingsfaget
 • kunne analysere vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor kroppsøvingsfaget

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studentene:

 • presentere et valgt problemområde innen profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget
 • kunne analysere og vurdere vitenskapelige arbeider knyttet til ulike teoretiske og fagdidaktiske tradisjoner innenfor den aktuelle fagprofilen
 • kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene:

 • kunne analysere og reflektere over fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • bidra til å utvikle forskningsbasert profesjonskunnskap som kroppsøvingslærer

Forkunnskapskrav

MGL2060 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn), MGL2061 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer

Individuell skriftlig oppgave over 7 arbeidsdager med karakter A-F. Oppgaven skal være på 4000 ord (+/- 10 %) og ha med sammendrag, litteraturliste, font 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell skriftlig oppgave, Obligatorisk tilstedeværelse, Gruppeoppgave

Vilkår for å gå opp til eksamen:

 • Det er obligatorisk oppmøte: 80 %
 • Individuell skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10 %). Denne oppgaven skal presenteres for klassen. Hver student skal også gi konstruktiv kritikk på en medstudent sin oppgave.
 • Gruppeoppgave (2000 - 2500 ord +/- 10%) om valgt forskningsmetode. 

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Faglærer:

Eva Leibinger

Faglærer:

Atle Mjåtveit

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og seminar presentasjoner.

Arbeidsinnsatsen er beregnet slik:

 • Undervisning/forelesning             60 timer
 • Arbeidskrav 1+2                           50 timer
 • Forberedelser til undervisning      122 timer
 • Muntlig presentasjon                   40 timer
 • Eksamen hjemmeeksamen       150 timer

Beregnet arbeidsinnsats totalt          422 timer

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto