Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL410M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL410M

Versjon

1

Vekting (Sp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven er et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, og eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Læringsutbytte

 En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
 • Kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt
 • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter:

 • Kunne formulere forskningsspørsmål/problemstilling
 • Kunne gjennomgå forskningslitteratur på feltet og eventuelt bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
 • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
 • Kunne skrive en oppgave på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
 • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse:

 • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
 • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2, MGL2311 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn), MGL2312 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn), MGL4120 Matematiske metoder (5.-10.trinn), MGL4121 Problemløsning i matematikkundervisningen
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging.Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Masteroppgaven skal skrives på norsk eller engelsk.Kandidater har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Muntlig presentasjon av masteroppgave
 • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent 

 • Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Kandidaten skal etter innlevering presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg. Varighet 20-30 minutter. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon må være godkjent for å få vurdering på masteroppgaven.

Hvis en kandidat må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Raymond Bjuland

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Faglærer:

Reidar Mosvold

Arbeidsformer

Individuell veiledning, seminararbeid, forelesning, gruppearbeid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto