Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

Emnet gir en fordypning i logiske resonnement og gyldige slutninger i matematikk. Emnet er ment som et fundament i matematisk tenkning, for videre studier innen matematikkdidaktikk på mastergradsnivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL4120

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette emnet introduserer sentrale elementer relatert til det å kunne trekke slutninger i matematikk.

 • Matematisk språk og symbolbruk, begrepsdanning.
 • Mengdelære. Logikk
 • Formulering av matematiske utsagn, nødvendige og tilstrekkelige betingelser.
 • Betydningen av eksempler i vurdering av gyldigheten til matematiske utsagn.
 • Ulike metoder og former for matematiske bevis, herunder slike som visuelle, direkte, indirekte, ad absurdum, ved inspeksjon og induksjonsbevis.
 • Analyse og kritikk av presisjon i tekst.

Det er en målsetting at emnet i vesentlig grad skal undervises basert på problem og problemoppgaver. Studentene skal engasjeres i bevisføring som gir mening for dem, og som i hovedsak er relatert til matematiske tema som er familiære.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studenten ha avansert kunnskap:

 • Om argumentasjonsformer og modeller relatert til ulike typer matematiske bevis
 • Om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring

Ferdigheter

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • Sette opp modeller og gi logisk gyldige argument innen matematikk
 • Sette seg inn i matematiske resonnement og verifisere de logiske argumentene

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studenten:

 • Kunne initiere og lede undersøkelser og eksperimenter som danner utgangspunkt for matematisk deduksjon
 • Se sammenhenger mellom håndtering av utfordringer tilknyttet undervisning og tilrettelegging for læring av matematikk i grunnskolen, og lærerens innsikt i matematisk tenkning.
 • Se nødvendige betingelser, og muligheter, for å utvikle teoretisk tenkning

Forkunnskapskrav

MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2, MGL2311 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn), MGL2312 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)
60 studiepoeng i matematikk fra syklus 1. 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 Arbeidskrav, Obligatorisk tilstedeværelse

Gjennom semesteret skal det leveres 2 arbeidskrav. Arbeidskravene vil ha karakter av skriftlig oppgaveløsning, og en muntlig presentasjon/diskusjon i fellesskap med medstudenter i etterkant av den skriftlige innlevering. Ett av disse arbeidskravene vil også inkludere å holde et foredrag.

Emnet har 70 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Vidar Kjetilstad

Faglærer:

Cato Tveit

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Forelesning/undervisning, oppgaveregning, diskusjon, gruppearbeid. Det legges opp til at studentgruppen utgjør et læringsfellesskap.

Praksis

15 dagers praksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto