Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Emnet er rettet mot masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen (IGIS) og masterstudenter i nordisk og lesevitenskap (IKS).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL4126

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Studiet drøfter skriveteori, tekstteori og diskursteori knyttet til saktekster - både funksjonelle og mer litterære. Også perspektiv som kan problematisere en slik klassifisering blir diskutert, og utforsket gjennom studentens egen literacy-praksis og praksiserfaring. Spørsmål knyttet til teksters intensjon og kvalitet blir brukt som inngang til forståelse av saktekstens struktur og retorikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om saktekst som fenomen og saktekstens typologi- og uttrykksformer i ulike tekstkulturer, i offentligheten og i skolen
 • har inngående kunnskap om tekstteori og literacy-praksiser som involverer både tradisjonell papirtekst, multimodale tekster og digitale tekster og verktøy
 • har inngående kunnskap om hvilken plass saktekster har i læreplanen
 • har inngående kunnskap om metoder, forskningsdesign og forskning om saktekst og saktekstskriving, i og utenfor skolen

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan med vekt på saktekster planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning innenfor de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, og begrunne relaterte fagdidaktiske valg
 • kan delta i literacy-relaterte diskusjoner om saktekstens plass i og utenfor skolen
 • kan veilede og motivere elever i mestringsbyggende og kritisk bevisstgjørende skriving av saktekster, ut fra elevens ulike behov og forutsetninger
 • kan vurdere sakpreget skriving, med vekt de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot
 • kan bruke akademisk skriving og literacy-relaterte forskningsmetoder i arbeidet med sakorienterte skrivepraksiser i og utenfor skolen
 • kan bruke saktekster i arbeid med kjerneelementene i læreplanen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning rundt saktekst og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gjøre greie for sentrale perspektiver og teorier ved saktekstfeltet
 • kan reflektere over sakteksters form og funksjon i ulike tekstkulturer
 • kan reflektere over og ytre seg om fagdidaktiske utfordringer knyttet til literacy og elevers møte med saktekster

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL2120 Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet, MGL2121 Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet, MGL2122 Språk og litteratur i tid og rom - med vekt på ungdomstrinnet, MGL2220 Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave
LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie, LNOR145 Tekst i kontekst, LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse, LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon
MGL2120 Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet, MGL2121 Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet, MGL2322 Norsk 2 (5-10. trinn)
MGL2120 1 Norsk 1, MGL2121 1 Norsk 1, MGL2122 1 Språk og litteratur i tid og rom - med særlig vekt på ungdomstrinnet,  MGL2220 1 Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Semesteroppgaven har valgfri målform og omfang på 7.000 ord (+/- 10 %). Individuell innlevering eller i gruppe (maks. 3). Oppgaven kan bestå av ulike sjangre og modaliteter, men teksthandlingene må belyse oppgitt problemstilling på norskfaglig relevante måter. Oppgaveformulering blir utarbeidet i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal ta utgangspunkt i relevant pensum fra emnet og fra et særpensum på 50-100 sider.  

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering av pensumliste, Deltakelse i skrivegruppe, Muntlig seminarinnlegg, 70% obligatorisk oppmøte

1. Muntlig seminarinnlegg i gruppe: Ett muntlig seminarinnlegg på ca 30 min i gruppe. I innlegget skal norskdidaktiske problemstillinger knyttet til saktekst-relaterte literacy-praksiser drøftes. For grunnskolelærerstudentene skal arbeidskravet være profesjonsrelatert og rettet mot trinn i skolen som er relevante for studentens utdanning. Støtteark e.l. til presentasjonen skal sendes faglærer i forkant av presentasjonen.

2. Skriftlig innlevering av annotert pensumliste på 50-100 sider. Særpensumet skal være knyttet til semesteroppgaven. Studenter som skriver semesteroppgave sammen skal levere samme pensumliste.

3. Deltakelse i skrivegruppe tilknyttet semesteroppgaven. Veiledning av semesteroppgaven skjer i skrivegruppene.

4. 70 % obligatorisk frammøte på forelesningene.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/ nytt opptak. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), §2-8 nr.3.

Fagperson(er)

Faglærer:

Eli Flatekval

Emneansvarlig:

Magne Ivar Drangeid

Praksiskoordinator:

Ivar Bjørnsen

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Praksis

15 dager praksis. Gjelder for studenter på Master i grunnskolelærerutdanning.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto